Aa
善人福報
1敬主邀天樂。從容聖道中。
2勤勞應有果。君子豈終窮。
3妻比葡萄樹。葡萄結滿廊。麟兒紛繞膝。和氣溢門牆。
4悃悃寧無報。
5西溫與汝親。平生濡帝澤。長樂瑟琳春。
6積善有餘慶。兒孫世世芳。和平臨義塞。國泰民斯康。