Aa
代虐以寬
1依主之人。安如西溫。確乎不拔。終古長存。
2穆穆瑟琳。群山圍之。雍雍聖民。慈主衛之。昉自今茲。乃至世世。
3暴虐之政。不可終日。豈容匪類。亂斯聖域。誠恐良民。受其熒惑。
4祈我雅瑋。福彼善人。善人無邪。心地光明。
5舍其正路。轉入歧途。當與群逆。同伏其辜。庶幾義塞。安謐無虞。