Aa
此上行之詩○
賴主者蒙主祐心安無懼
1倚賴主之人、猶如山、總不動搖、永遠穩立、
2耶路撒冷四圍皆有山岡、主亦如此圍護子民、自今以至永遠、
3主不容惡人之權、行於善人之地、免致善人亦伸手作惡、
求主福善者禍惡者
4凡行善與心正者、求主善待之、
5偏行邪曲道者、主必將其與作惡者同除之、惟願以色列民得享平康、