Aa

Thi Thiên 125

Chúa Bảo Vệ Dân Chúa
(Bài ca lên đền thờ)
1Ai tin cậy Chúa Hằng Hữu sẽ giống Núi Si-ôn;
không dao động, nhưng bất diệt trường tồn.
2Núi non bao bọc Giê-ru-sa-lem,
như Chúa Hằng Hữu chở che dân Ngài, từ nay cho đến muôn đời.
3Vì người ác không còn cầm quyền125:3 Nt quyền trượng người ác sẽ không đặt trên phần đất người công chính,
để chúng ta khỏi bị ép buộc nhúng tay vào việc bất lương.
4Chúa Hằng Hữu ôi, xin ban phước cho người hiền đức,
là những người có lòng công chính.
5Còn người đi theo đường cong queo, lạy Chúa Hằng Hữu.
Xin phạt họ chung với những ai làm điều ác.

Nguyện cầu thanh bình cho Ít-ra-ên!