Aa

Thi Thiên 103

Ca Ngợi Chúa Vì Ân Huệ Ngài Ban
(Thơ của Đa-vít)
1Hồn ta hỡi, hãy dâng tiếng ngợi ca Chúa Hằng Hữu;
hết lòng hết sức tôn vinh Thánh Danh Ngài.
2Hồn ta hỡi, hãy dâng tiếng ngợi ca Chúa Hằng Hữu;
đừng bao giờ quên các công ơn của Ngài.
3Chính Chúa tha thứ các tội ác
và chữa lành mọi bệnh tật.
4Chúa cứu khỏi chốn diệt vong
và đội lên đầu mão triều 103:4 Nt đội vương miện nhân từ và thương xót.
5Ngài cho thỏa mãn điều tốt lành khao khát.
Đến nỗi tuổi xuân phục hồi như đại bàng!

6Chúa Hằng Hữu đem công chính
và công lý đến cho người bị áp bức.

7Chúa hiển lộ cho Môi-se biết đường lối Chúa
và cho Ít-ra-ên thấy công trình vĩ đại của Ngài.
8Chúa Hằng Hữu xót thương và nhân ái,
khoan nhẫn, và mãi mãi yêu thương.
9Ngài không buộc tội luôn luôn,
cũng không căm giận đến đời đời.
10Chúa không phạt tương xứng với tội chúng ta phạm;
cũng chẳng gia hình theo lỗi chúng ta làm.
11Vì nhân từ Chúa rộng lớn đối với người kính sợ Ngài,
khác nào trời với đất.
12Vi phạm chúng ta Chúa bỏ xa ta,
như phương đông xa cách phương tây.
13Chúa Hằng Hữu thương xót người kính sợ Ngài,
như cha thương con cái.
14Vì Ngài biết rõ bản chất chúng ta;
Ngài nhớ rõ chúng ta hình thành từ cát bụi.
15Ngày của chúng ta như cỏ dại;
như hoa dại ngoài đồng, nở rồi chết.
16Chỉ một ngọn gió thoảng đủ làm cho úa tàn—
chỗ nó mọc cũng chẳng nhận ra nó nữa.
17Nhưng Chúa Hằng Hữu vẫn mãi nhân từ với những ai biết kính sợ Ngài.
Chúa vẫn công chính với dòng dõi họ,
18với những ai vâng giữ giao ước Ngài,
và thực thi nghiêm chỉnh mệnh lệnh Ngài!

19Chúa Hằng Hữu vững lập ngôi trên trời;
vương quyền Ngài bao trùm hoàn vũ.

20Các thiên sứ, hãy ca ngợi Chúa Hằng Hữu,
các anh hùng uy dũng thi hành lệnh Ngài,
hãy vâng theo tiếng Ngài truyền dạy.
21Hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu, hỡi cả thiên binh,
là các thiên sứ phục vụ ý muốn Chúa!
22Hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu, hỡi các loài được Ngài tạo dựng,
cùng hết thảy tạo vật trong vương quốc Ngài.

Hồn ta hỡi, hãy dâng tiếng ngợi ca Chúa Hằng Hữu.