Aa
毋輕為中保
1我子、如爾為友作保、或為外人之事擊掌、擊掌亦作保之義
2則爾口之言累爾、爾口之言執爾、
3我子、爾既陷於人手、當如是行以自救、速往伏祈爾鄰、
4勿閉目寢睡、勿合睫安眠、
5以自救為務、如鹿脫於獵者之手、如鳥脫於羅禽者之手、
毋怠惰
6怠惰者歟、爾往觀蟻之動作、可得智慧、
7彼無帥無督無長、
8猶知夏時備食、穡時斂糧、
9怠惰之人、爾偃息將至何時、爾寢臥何時方起、
10爾若且睡片時、再寢片時、又叉手偃臥片時、
11貧窮臨爾、速如行旅、缺乏及爾、迅如武士、
毋播爭端
12匪類惡徒、一舉一動、口出妄言、
13以目斜挑、以足示意、以指指點、
14中心乖戾、恆謀不法、播散爭端、
15故災害勿臨之、倏然敗壞、無術可治、○
七惡為主所憎
16主所惡者有六、並其心所厭者共有七、
17目驕傲、舌詭譎、手流無辜人之血、
18心籌惡謀、足趨惡道、
19言誑妄證、於兄弟中播散爭端、○
聽從訓言受益良多
20我子、當守父命、勿棄母教、
21擊之於心、垂之於項、
22行時則導爾、寢時則保爾、醒時則語語或作諭爾、
23蓋命令乃燈、訓迪乃光、警教督責乃生命之道、
淫之為害甚大
24保爾不為惡婦所惑、不受淫婦諂言之害、
25爾心勿戀其色、勿為其目目原文作睫所迷、
26妓女能使人窮乏、僅賸一餅、淫婦索人之寶貴生命、
27抱火於懷、衣豈不焚、
28履於爇炭、足豈不灼、
29淫人妻者亦若是、凡捫之者斷非無罪、
30人因餓竊物以充饑、人雖不藐視、
31若被執則償七倍、或盡出家中所有以償之、
32淫人妻者甚為無知、行此者必喪己命、
33受毀傷、被凌辱、其恥不得洗矣、
34因其夫知之、必嫉憾忿怒、報怨之時、決不寛宥、
35爾予金以贖必不許、雖餽多禮必不允、