Aa
預言亞蘭與以色列必速為亞述所滅
1 耶和華告我曰、索大簡、以民間通行之文、書馬黑沙辣哈八數字。
2我請祭司烏利亞耶庇哩家撒加利亞為確證、
3我與妻寢、一索而得男、耶和華命名馬黑沙辣哈八
4曰、子尚幼、未知呼其父母、大馬色撒馬利亞之貨財、必為亞述王所虜。
猶大因弗信從亦必受擾害
5 耶和華復諭曰、
6大闢之族、馭下以寛、若示囉之水、其流漫衍、斯民棄之而悅服哩汛哩馬利子、
7故我必使亞述王、率師襲之、若大河狂流、勢洶湧而逾岸、
8泛濫猶大國、幾將滅頂、左翼右翼之兵、遍於以馬內利四境。
人難抗上帝
9故我告眾曰、遠邦之人、宜聽我言、爾雖震怒、戎服備戰、必見傷殘、終歸糜爛、
10所謀不成、所命不立、蓋上帝實左右我、
敬畏上帝者必得安慰拜偶像多遭災罰
11 耶和華深感我心、俾我勿從斯民、
12曰、彼言二國要盟、爾勿從而和之、彼畏葸、爾勿畏葸。
13-14我萬有之主耶和華、爾當敬恪尊崇、我將扞衛爾、惟以色列二族及耶路撒冷居民反是、故我必譴之、若蹶於磐石、若墮於機檻。
15維彼眾人、必躓而顛、被陷害、遭糜爛、
16所證之言、所命之書、當繫之以繩、鈐之以印、授諸門人。
17先知曰、雖耶和華不顧雅各家、我仍仰望靡已、
18蓋萬有之主耶和華、居於山、我與所賜之子俱在、耶和華俾我儕為之兆、以示以色列族焉。
19或曰、維彼巫覡、及為神所憑者、何不問焉、其聲綿蠻、其音微細。則應之曰、人豈不當問於上帝哉、生人之事、詢於死者、亦奚以為。
20當察作證之言、必稽出命之書、否則不睹旭日之光。
21-22經歷斯土、飢饉困憊、既己枵腹之堪嗟、自必中心之發憤、詛咒君王、謗讟上帝、顧瞻上下、無非幽暗患難、昏黑杳冥之域矣。