Aa
勸以聽受真道許以立師訓誨
1 耶和華曰、口渴者當臨水濱、無金者當至此酤酒乳、市食物、無需價值。
2爾以金市者、不足以果腹、勞而得者、不足以饜心、是誠何故與。爾謹聽我言、可飫嘉肴、可食肥甘、而心悅懌。
3我之所云、宜傾耳以聽、歸誠於我。則可得生、我與爾立永約、昔我許大闢、錫以實惠、今將賜汝、
4我立受膏者為師、俾作民長、秉國之鈞。
5異邦人素未之識、必蒙其召、趨而就焉、蓋我耶和華以色列族之聖主、即彼之上帝、使彼得榮。
勸以悔改
6先知曰、耶和華離民不遠、將加眷顧、爾當乘時祈求。
7作惡者流、當改其行、寢其謀、歸誠耶和華我之上帝、蓋彼矜恤為懷、必赦宥之。
上帝道孔達上帝言大成
8-9 耶和華曰、我所思所為、與爾比擬、相去奚啻霄壤、我所思所為、高出於爾遠矣。
10譬諸雨雪、自天降者、不能復歸於上、潤澤土壤、使之萌芽結實、耕者以為種、饑者以為食、
11我言既出、非徒然也、必成我旨、行我意。
12我導爾出、以享平康、必欣然以往、山岡緣爾謳歌、林木為爾鼓掌。
13松柏挺生、以代叢棘、岡拈秀發、以代荊榛、我耶和華留其異跡於後、永為記誌、歷世勿替。