Aa
歎人不信福音
1所傳於我儕者、有誰信之、耶和華之臂、向誰顯之、
2惟其僕也、有如條肄、生於其前、亦猶根株、盤於槁壤、無丰度、無威儀、我儕見之、無美可慕、
主為人藐視厭棄
3彼被藐視、為人厭棄、素歷困苦、洞悉病患、猶人掩面所不欲睹、而鄙夷者、我儕不重視之、○
身受諸苦為贖人罪
4彼誠負我病患、任我憂苦、我以為彼受懲罰、上帝譴責、加以困苦、
5惟彼因我罪而被創、緣我咎而受傷、彼遭譴責、俾我平康、彼見鞭扑、令我痊愈、
6我儕如羊、行於歧路、各趨己途、耶和華以我眾之愆尤、置於其身、○
7彼被屈抑、遇苦而不啟口、如羔牽就死地、若羊對翦毛者緘口無聲、
8彼受屈抑訊鞫、被取而去、於其時代、誰料其見絕於生人之地、乃因我民有罪、當受厥刑乎、
9彼雖未行凶暴、口無詭譎、猶使之與惡人同穴、乃與富人共塚、○
救世之功必獲大成
10耶和華願損傷之、俾遘病患、彼獻己生為贖罪祭、必見厥裔、其壽綿長、耶和華之志、藉其手而大成、
11主曰、彼必見其艱苦之果、遂得滿志、我之義僕、將以其知識、俾多人為義、而任其過、
甘與罪伍以負眾咎
12我必使其與大人共業、與強者分財、以其傾厥生命、至於死亡、與罪人同列、實負多人之咎、為干罪者祈焉、