Aa
興起一人成主之旨
1島嶼之眾、宜緘口於我前、列國之民、當補其力、進而致詞、爾我共同辯論、
2誰使一人起於東方、以義召之、至其足下、俾服列國、制列王、使其刃如塵埃、使其弓如草芥、
3其人追敵、於彼足跡未經之途、安然而往、
4誰為之、誰成之、誰自元始命定萬代、我耶和華也、始我也、終亦我也、
5島嶼之眾、見之而懼、地極之民、無不戰慄、咸來會集、
6互相輔助、互相勸勉、曰壯乃心、
7木工勉金工、司錘磨光者、勉擊砧者、論銲工曰、銲則善矣、遂釘之以釘、使不動搖、○
許助以色列人
8我僕以色列、我所選之雅各、我友亞伯拉罕之裔歟、
9我自地極援爾、自天涯召爾、謂曰、爾乃我僕、我已簡爾、未嘗遺棄、
10勿畏葸、以我偕爾、勿恇怯、以我為爾上帝、我必鞏固爾、輔助爾、以我公義之右手扶持爾、
11憾爾者必蒙羞抱愧、敵爾者必若無物、而就滅亡、
12攻爾者、爾將尋而弗得、鬥爾者、必歸烏有、
13我耶和華爾之上帝、必攜爾右手、謂爾曰、勿懼、我輔助爾、
14耶和華曰、若蚓之雅各以色列人歟、勿懼、我必助爾、救贖爾者、乃以色列之聖者也、
15我將使爾為打穀之新器、利而有齒、以打諸山、至成虀粉、使諸崗如粃糠、
16爾必簸之、風必揚之、狂風散之、惟爾因耶和華而樂、為以色列之聖者而誇、
17維被貧乏、求水不得、口渴舌燥、我耶和華必俞允之、以色列之上帝必不棄之、
18我將濬河於童山、出泉於幽谷、使曠野成池沼、旱地為源泉、
19在於曠野、我必植香柏木、皂莢木、岡拈木、橄欖木、在於沙漠、我必植松木、杉木、黃楊木、
20使人見之而知、思之而悟、此乃耶和華之手所為、以色列之聖者所造也、○
偶像全屬虛無
21耶和華謂偶像曰、呈爾之狀、雅各之君曰、述爾之情、
22陳述將遇之事、或以往事告我、俾我研究而知其終、或以未來之事示我、
23試言未來之事、俾我知爾為神、或降祥、或降殃、令我見而駭異、
24爾乃虛無、所行空曠、擇爾者可惡也、○
25我自北方興起一人、呼籲我名、彼自日出之鄉而至、將踐牧伯如土、若陶人之躪泥、
26誰自始宣之、俾我知之、誰自昔述之、使我韙之、然無有宣之、無有述之、無有聞爾言者、
27先告於錫安者我也、曰觀之觀之、我將遣報嘉音者至耶路撒冷
28我觀之、中無一人、亦無謀士、我詰之、無能答一詞者、
29彼乃虛無、所行空曠、所鑄之偶、有若飄風、等於空氣、