Aa
1 亞伯拉罕南徙、旅於加低斯 書珥間之基拉耳
2稱其妻撒拉為妹、基拉耳亞比米勒遣人取之、
3夜夢上帝臨之曰、爾其死矣、蓋所取之婦、乃他人之妻也、
4亞比米勒未近婦身、曰、主歟、為義之民、亦滅之乎、
5彼非對我稱婦為妹、婦亦稱之為兄乎、我之為此、心正手潔、
6上帝曰、我知爾為此、心本端正、故我阻爾、免玷婦身、干咎於我、
7今以婦歸其夫、彼乃先知、將為爾祈、以全汝生、如不歸之、宜知爾與眷聚、必皆死亡、○
亞比米勒責亞伯拉罕
8 亞比米勒夙興、召其諸僕、告以斯事、諸僕懼甚、
9亞比米勒亞伯拉罕曰、爾於我儕、所為何耶、我何事獲罪爾、乃陷我於重罪、爰及我國、爾之行於我者、實非所宜、
10又曰、爾何所見而行是、
11亞伯拉罕曰、我意此邦不畏上帝、必緣我妻而殺我、
12彼誠我妹、同父異母、我娶為室、
13昔上帝命我離父家、遨遊於外、我謂婦曰、所適之邦、必稱我為兄、是即待我以恩也、
14亞比米勒遂以牛羊僕婢賜之、並歸其妻撒拉
15曰、吾之土地、具在爾前、可任意居之、
16撒拉曰、我以千金賜爾兄、以蔽爾容於眾前、則爾所行、無不義矣、
17亞伯拉罕祈於上帝、遂醫亞比米勒、與妻及婢、使能生育、
18蓋耶和華以撒拉故、曾使亞比米勒之眷聚不妊也、