Aa
第一安息日
1天地萬物既成、
2至第七日、天主造物之工已竣、遂於第七日安息、
3因此日天主造萬物之工已竣而安息、故降福於此日、定為聖日、
復述造人
4創造天地、其畧如此、耶和華天主創造天地之日、
5地未生草木、未生菜蔬、因耶和華天主未降雨於地、亦無人耕地、
6有霧自地而出、以潤遍地、
7耶和華天主以土造人、以生氣噓入其鼻、而人成為生靈、
伊甸
8耶和華天主在東方之伊甸植一園、以所造之人、置於其間、
9耶和華天主使地生諸樹、可觀可食、當園之中、有生命之樹、亦有區別善惡之樹、
有河潤園分為四支
10有河自伊甸流出、以灌其園、由彼分支為四、
11第一名比遜、繞流於哈腓拉地之四方、其地產金、
12其地之金最精、亦產比多拉比多拉有譯珍琢有譯乳香及朔杭寶石、朔杭寶石有譯紅瑪瑙有譯碧玉
13第二河名其訓、繞流於古實之四方、
14第三河名希底結、流於亞述東、第四河即伯拉河、
分別善惡之樹惟禁食其果
15耶和華天主挈其人、置於伊甸園、使其培而守之、
16耶和華天主諭人曰、園中各樹之果、爾可任意以食、
17惟區別善惡之樹、其果不可食、食之日必死、○
亞當與一切活物命名
18耶和華天主曰、人獨處未善、我將為之作偶以助之、
19耶和華天主以土造田野走獸、空中飛鳥、攜至亞當前、視其稱以何名、各生物之名、即依亞當所稱為定、
20亞當於六畜飛鳥野獸、各命以名、惟亞當不得偶以助之、
21耶和華天主使亞當酣寢、取其脇骨之一、而補以肉、
由男造女成夫婦之倫
22耶和華天主以所取於亞當身之脇骨、造為女、攜至亞當前、
23亞當曰、是乃我骨中之骨、肉中之肉、以其由男身取出、可稱為女、按希伯來原文男曰伊施女曰伊沙二語音相近足見女由男取名之義
24是以人離父母、與妻聯合、成為一體、
25夫婦二人並裸、亦無愧焉、