Aa
拜偶像而求問上帝上帝豈應之
1 以色列長老數人、咸來詣我、坐於我前。
2耶和華諭我曰、
3人子、斯人之於偶像、中則崇敬之、外則瞻禮之、自陷於惡、豈得諮諏於我乎。
4故爾當以我耶和華之命、播告斯眾、曰、以色列族之於偶像、中則崇敬之、外則瞻禮之、自陷於惡、後就先知、諮諏於我、我耶和華、必視其偶像之多寡、而降以罰、
5使以色列族內自訟、因其背我、崇敬偶像。
勸以悔改離棄偶像免受責罰
6當告以色列族曰、主耶和華命爾棄偶像、勿崇可惡之物、
7-8以色列族、及旅其中之異邦人、背我而奉偶像、中則崇敬之、外則瞻禮之、自陷於惡、後就先知諮諏於我、我耶和華必罰之、降災於其身、絕之於民中、為人作歌譏刺、使知我乃耶和華
9如先知迷眩其心、傳言於眾、我耶和華聽其然、14:9聽其然句或曰使之然後必降罰、絕之於我民以色列族中。
10其各人必負罪、信偽先知言者、罪與偽先知同科、
11使以色列族、不復背我、不染污俗、乃可為我民、而我為其上帝、我耶和華已言之矣。
民蹈愆尤上帝必罰之或使饑饉薦臻
12 耶和華又諭我曰、
13人子、凡有民人、輒蹈愆尤、犯罪於我、我必罰之、使其餅餌匱乏、人畜饑餓、致於死亡、
14挪亞但以理約百三人旅其中、躬行仁義、亦止救一己之生命而已。
或使猛獸吞噬
15如我使暴獸侵噬其國、致之荒蕪、人蹤罕見、
16雖斯三人居其中、我耶和華指己而誓、其國荒蕪之日、彼止能救一己之命、不能救其子女。
使或刀兵滿地
17如我降以鋒刃、使其國人畜、悉行翦滅、
18雖此三人居其中、我耶和華指己而誓、彼止能救一己之命、不能救其子女。
或使瘟疫流行上帝欲降如此災不可挽回善者第能自救
19如我使瘟疫、流布其國、震怒特甚、加以殺戮、人與畜無噍類焉、
20雖有挪亞但以理約百居其中、我耶和華指己而誓、彼為善者止能救一己之命、不能救其子女。
猶有遺者使猶大人知上帝降災有故
21耶和華又曰、我使四災降於耶路撒冷、鋒刃、饑饉、暴獸、瘟疫、使人畜靡有孑遺、其害豈非尤重乎。
22如其邑尚有遺民、所留子女必遭俘囚、至爾同擄之所、使爾見其所為、知我降災於耶路撒冷、而怨心悉平、
23爾見其所為、知我降災、非出無因、則爾怨悉平、我耶和華已言之矣。