Aa
降蛙災於伊及
1王命摩西曰、爾往見法老告之曰、主如是云、當釋我民、使其可往奉事我、
2爾若不釋之、我必使蛙擾害爾之四境、
3蛙必滋生於河、升於爾宮殿、入爾寢室、登爾床榻、亦入爾臣民家、爐竈與摶麵之器皆有蛙、
4且其蛙必上爾身、及爾臣民之身、
5主諭摩西曰、爾命亞倫云、當執杖、舉手指江河池沼、使蛙出遍於伊及地、
6亞倫遂舉手指伊及諸水、蛙即出遍於伊及地、
7術士用其法術、亦行此事、使蛙出於伊及地、
法老摩西籲主免災自言願從前命
8 法老摩西亞倫曰、請爾求主除蛙、離我與我民、我乃釋以色列民、容其祭耶和華、
9摩西法老曰、爾與我約以何時為爾與爾臣民、求主除蛙離爾與王宮、使蛙祗留於河中、
10法老曰、明日、摩西曰、可如爾言、使爾知我之天主耶和華、無可比擬、或作無有如我天主耶和華者
11蛙必離爾、與爾宮殿、及爾臣民、祗留於河中、
摩西籲主災遂除
12 摩西亞倫法老而退、摩西因主降蛙災於法老、遂禱主以除之
13主允摩西所求、凡在室在院在院或作在村在田所有之蛙皆斃、
14人集之成堆、地皆臭、
15法老見災消解、剛愎其心、仍不聽摩西亞倫、如主所言、○
塵化為虱
16主諭摩西曰、爾命亞倫云、爾舉杖擊地之塵、使化為虱、虱或作蚋下同遍於伊及通國、
17乃遵命而行、亞倫執杖舉手擊地之塵、使變為虱、著人與畜、伊及通國之塵、皆化為虱、
術士傚而未能
18術士欲用其術、亦如是行、欲生虱而不能、於是有虱著人與畜、
19術士對法老曰、此必天主所為、原文作此乃天主之指也法老心剛愎、不聽摩西亞倫、如主所言、○
降蠅蚋災
20主諭摩西曰、明晨、法老出至水濱、爾夙興立於法老前、告之曰、耶和華如是云、爾當釋我民、以奉事我、
21若不釋我民、我必降爾與爾臣民蠅蚋之災、使蠅蚋集於爾宮殿、盈伊及人之室、及其所居之地、
22是日、我必區別我民所居之歌珊地、在彼必無蠅蚋、使爾知我耶和華為主於世間、
23我將區別爾民與我民、明日必有此異事、
24主遂行此事、有蠅蚋甚多、飛集法老之宮殿、與其群臣之第宅、並伊及遍地、俱受蠅蚋之災、
法老有容以色列人事天主之意
25 法老摩西亞倫曰、爾可往祭爾之天主於斯地、
26摩西曰、不可如是以行、緣我儕必宰伊及人所拜之牲祭我天主耶和華、我若於伊及人目前、宰其所拜之牲、豈不以石擊我乎、
27我儕必往曠野、歷程三日、以祭我天主耶和華、遵其將諭我者、
28法老曰、我欲釋爾、俾爾往曠野祭爾之天主耶和華、第勿遠行、願爾為我祈禱、
29摩西曰、我離爾而出、求耶和華使蠅蚋明日離法老及群臣與民、第法老毋再欺、不釋以色列民往祭耶和華、
30摩西退、離法老、祈禱主、
31主允摩西所求、驅蠅蚋離法老、及其群臣與民、一無所遺、
仍剛愎厥心
32是時、法老依然剛愎其心、仍不釋以色列民、