Aa
復造二碑
1 耶和華摩西曰、昔爾毀石碑、今又製二碑、我書其上、一如前言、
2詰旦爾可陟西乃山、待我於山巔。
3他人不得偕登、山之四周、人民當斂跡牛羊不齧草。○
4摩西耶和華命、製二碑如前、夙興、執之登山。
上帝降臨宣示聖名
5 耶和華乘雲降臨、與摩西同在、自稱其名為耶和華
6摩西前曰、耶和華全能之上帝、仁慈矜憫、恆忍施恩、真實無妄、
7錫恩於人、至千百世、人蹈罪愆、可蒙赦宥、恆於惡者、不蒙赦宥、禍及其身、自父及子、至三四世。
摩西求上帝赦罪與民偕往
8 摩西速稽首伏拜、曰、
9如沾主恩、請與偕往、斯民雖強項不馴、望赦我儕之罪戾、使我儕恆為爾民。
上帝與民立約復申前命
10 耶和華曰、吾今立約、將行異跡於爾民前、自昔以來、天下兆民、未之見也。四周之民、見我行是、恐懼特甚。
11今日所諭、爾必守之、我將驅亞摩哩人、迦南人、人、比哩洗人、希未人、耶布士人於爾前、
12爾所往之地、勿與其民立約、恐陷爾於坎阱。
13必摧其壇、毀其像、斫其偶、
14斷不容爾以他上帝匹我、此乃我耶和華之名也、故他上帝爾勿崇拜。
15勿與居民立約、恐彼狥欲、從其上帝而獻祭、遂招爾曹共食祭物。
16恐爾取其女為媳、其女狥欲從其上帝、以惑爾子亦狥欲以從。
17毋鑄上帝像。
18宜守除酵節、昔亞筆月、爾出埃及、故於是月、當食無酵餅、七日、遵我所命。
19凡初胎男子、與首生之牛羊、其牡者屬我。
20驢之首生。必以羊代、否則折其頸、初胎男子必以金贖。覲我之時、毋徒手而至。
21六日間宜操作、至七日則安息、雖時當稼穡、亦必安息。
22麥秋之初、必守七七日為節期、歲聿云暮、盡收所產、亦必守節期。
23爾之丁男、覲於我耶和華以色列上帝前者、歲凡三次。
24我必為爾驅除其民、恢廓爾境、我為爾之上帝耶和華、爾必覲我、歲凡三次、於此時必無人覬覦爾地。
25祭我之牲、其血勿和酵餅而獻、逾越羔勿留於明日。
26凡土所出之初實、必進爾之上帝耶和華之宮、烹羔毋用羔母之乳。
27耶和華摩西曰、我與爾及以色列族立約、必循斯言、筆之於書。
摩西在山復歷四旬乃持碑而下
28 摩西耶和華居四旬、無論晝夜、不飲不食、耶和華以所約之十誡、書於二碑。○
摩西面色發光以帕蒙面
29 摩西耶和華言時、容光激射、而不自覺、手執法碑二、下西乃山。
30亞倫以色列族見之、則畏避遙立。
31摩西亞倫與會長來前、而與之言。
32以色列族既前、摩西耶和華在山所諭者、宣於有眾。
33摩西言竟、取帕蒙面。
34入與耶和華言、則去其帕、出、以所諭普告以色列族、
35以色列族見摩西之容、光輝激射摩西復以帕蒙面、迨入與耶和華言、而去之。