Aa
1 以色列子、各攜眷屬、偕雅各埃及者、其名如左、
2流便西緬利未猶大
3以薩迦西布倫便雅憫
4拿弗他利迦得亞設
5凡由雅各而出者、共七十人、約瑟已在埃及
6約瑟與諸昆弟、及同世之人皆沒、
7以色列族生育繁多、昌熾強大、充滿是邦、○
埃及新王虐遇以色列人
8 埃及有新王起、不知約瑟
9告民曰、以色列族強庶過我、
10莫若以智謀馭之、免其眾多、遇有戰事、附敵攻我、離國而去、
11於是立督、加重負以虐之、使為法老比東蘭塞二邑、以為府庫、
12然虐之愈甚、其生愈繁、埃及人憂之、
13遂嚴督其役、
14使之作苦、以勞其生、和泥、陶瓦、力田、所服之役、無不以嚴、○
收生者敬畏上帝存留男子
15 希伯來之收生者、一名施弗拉、一名普阿
16埃及王命之曰、爾為希伯來婦收生、值臨產時、男則殺之、女則存焉、
17惟收生者畏上帝、不遵埃及王命、竟存男子、
18王召之曰、存男奚為、
19對曰、希伯來婦健捷、與埃及婦不同、收生者未至、而子已產矣、
20緣此、上帝施恩於收生者、民之生育、繁衍強大、
21因收生者畏上帝、上帝俾其成立家室、
22法老命其民曰、凡其所生之男、悉投諸河、生女則全其命、