Aa
述戰敗巴山王噩
1我儕旋踵、道由巴山巴山率眾而出、至以得來與我戰。
2耶和華告我曰、毋畏、我必以王、及其民人、土地、付於汝手、昔在希實本、滅亞摩哩西宏、今之待、亦必若是。
3於是我之上帝耶和華、以巴山、及其人民付於我手、為我翦滅、靡有孑遺。
4亞咯境為巴山所統、邑共六十、悉為所取、無不服從。
5以上諸邑、俱有高垣、及門與楗、外此更有閭里、其數眾多、
6我翦滅之、及其男女長幼、如昔滅希實本西宏然。
7邑中之貨財、以及牲畜、為我所得。
8約但之東、自亞嫩河、及黑門山、亞摩哩二王之地、為我所取、
9-10平原諸邑、與基列巴山四境、至巴山所統之邑、撒迦以得來、我亦取之、黑門之山、西頓人稱之為西連亞摩哩人稱之為示溺
述噩床之尺度
11 哩乏音族所存者、惟巴山、其床以鐵為之、長九尺、廣四尺、布肘為度、今在亞捫人之喇巴有之。
述以所得之約但東地與流便迦得二支並馬拿西半支
12 亞嫩河濱、亞囉耳土壞、基列山之半、及其所有之邑、我儕得之、以與流便伽得二支派。
13基列山之餘地、及巴山所統之亞咯境、與巴山國、人稱為哩乏音地者、我以此給馬拿西支派之半。
14亞咯之地、即其述馬迦接壤之區、為馬拿西睚耳所取、依其名稱之、為巴山哈勿睚耳、迄今其名尚存。
15我以基列地之半賜馬吉
16-17其半自亞嫩河、至亞捫界之雅泊河、其間有平原、沿至約但河濱、自基尼烈海之谷、近比士迦山麓之東、我悉與流便伽得二支派。○
18當時我諭之曰、爾之上帝耶和華雖以斯土錫爾、然爾之軍旅必備以戰、先爾同儕以色列族而遄征、
19我知爾牲畜既多、爾之妻孥牲畜、可留於我所錫之邑、
20待爾同儕、於約但西、得爾上帝耶和華所錫之地、而享安樂、與爾無異、後則歸我所錫爾之地。○
21我諭約書亞曰、爾上帝耶和華敗斯二王、其事為爾目擊、今爾所往諸國、耶和華必敗之、與昔相同、
22毋畏、爾上帝耶和華必助爾戰。
摩西述己求渡約但往迦南上帝第許以目見弗許之往
23於時我曾求曰、
24耶和華與、爾以大力、顯其有為、示於爾僕、在天地間、豈再有上帝、能顯如此之大有為耶。
25請爾容我濟約但河、觀茲腴壤、及其名山、與利巴嫩
26耶和華緣爾曹怒我、不允我祈、乃告我曰、如是足矣、勿以此事再告於我、
27爾當陟比士迦巔、向南北東西而瞻望、目擊斯土、則可、惟約但之河不得而濟。
28必命約書亞、強固厥志、導民濟河、得爾所見之土、
29於是我儕居於此谷、在伯比耳相對之所。