Aa
戰敗巴珊王噩
1我儕轉由巴珊之道、巴珊、率其民眾咸出、與我戰於以得來
2耶和華諭我曰、毋畏之、彼及其民與地、我悉付於爾手、爾待之、如昔待居希實本亞摩利西宏然、
3於是我上帝耶和華、以巴珊及其民、付於我手、我擊之、至無所遺、
4取其諸邑、無邑不為我儕所得、邑凡六十、乃亞珥歌伯全境、即之國巴珊也、
5諸邑俱有高垣、與門及楗、此外無垣之鄉里甚眾、
6我滅其邑、殲厥居民、及其婦孺、如昔行於希實本西宏者然、
7惟彼牲畜、與邑中財物、為我所得、
8當時我自約但東、亞摩利二王之手、取其土地、自亞嫩谷、至黑門山、
9黑門山、西頓人稱為西連亞摩利人稱為示尼珥
10其平原諸邑、基列全地、巴珊全地、以及撒迦以得來、乃之國、巴珊之邑、悉為我取、
11利乏音族所存者、惟巴珊、其床以鐵為之、長九肘、廣四肘、以人肘為度、今在亞捫人之拉巴邑、
以約但東地給予二支派有半
12時、我儕既得斯土、自亞嫩谷濱之亞羅珥、及基列山之半、與其諸邑、我以之予流便族、迦得族、
13基列餘地、及之國巴珊全地、亞珥歌伯四境、我以之予瑪拿西支派之半、巴珊昔稱為利乏音地、
14瑪拿西睚珥、得亞珥歌伯四境、至基述 瑪迦二族之界、依其名、稱巴珊哈倭特睚珥、以至今日、
15我以基列瑪吉
16基列亞嫩谷、以谷中為界、抵亞捫界之雅博溪、
17亞拉巴、沿約但河之地、自基尼列、至亞拉巴海、並毘斯迦山麓以東之地、悉以予流便族、迦得族、○
18時、我命爾曰、爾上帝耶和華、既以斯土錫爾為業、爾之勇士、必皆執兵、先爾兄弟以色列人而往、
19我知爾牲畜眾多、爾之妻孥牲畜、可留於我予爾之邑、
20迨爾兄弟於約但西、得爾上帝耶和華所錫之地、而享安息、與爾無異、後則返我予爾為業之地、
21我又命約書亞曰、爾上帝耶和華所行於二王者、爾悉目擊、今爾所往諸國、耶和華亦如是待之、
22毋畏之、蓋為爾戰者、爾上帝耶和華也、○
23時、我祈耶和華曰、
24主耶和華歟、爾以大威大能、顯示爾僕、在天在地、尚有何神、能為爾所為、行爾所行大能之事乎、
25求爾容我渡約但、觀河西之美地佳山、及利巴嫩
摩西不得渡約但
26惟耶和華緣爾曹故怒我、不允我所求、諭我曰、如是足矣、勿以此事、再言於我、
27爾可登毘斯迦巔、向東西南北而瞻望、以目觀之、不得渡約但
28當命約書亞、勗之壯之、因其必率斯民而渡、俾承爾所將見之地、
29我儕遂居伯毘珥相對之谷中、