Aa
勸門徒一心從主
1蓋我欲爾知、我為爾與在老底嘉、及凡未覿我面者、如何盡力、
2俾其心受慰、以愛相聯、穎悟充實而致富有、克知上帝之奧秘、即基督也、
3凡智慧知識之寶藏、皆韞於彼、
4我言此、免人以巧言誘爾、
5蓋我身雖暌違、心則偕爾、喜見爾篤信基督、秩然有序、○
6爾既承受主基督耶穌、亦宜由之而行、
7且於彼也、根深而建造、堅立於信、如昔受教然、而溢於祝謝焉、○
宜防偽學俗傳
8慎之哉、勿為人之理學虛誣所虜、即依人之遺傳、世之小學、不依基督也、
9蓋上帝性體之充盛、悉寓其身、
10彼為諸政諸權之首、爾曹亦由之而得充盛、
11且於彼受割、非以手者、乃由基督之割、而革情欲之身、○
12蓋以洗禮與之同葬、亦與之同起、由乎信上帝之功用、即自死而起之者也、
13爾曹素以愆尤與情欲之未割而死、上帝亦使爾與彼同甦、悉赦我之愆尤、
14塗抹繩我之券、即所載諸儀文以敵我者也、於焉除之、釘之十架、
15且虜諸政諸權、明徇於眾、而奏凱焉、○
勿敬拜天使
16是以勿因飲食、節期、月朔、安息日、被人擬議、
17此皆後事之影、其形乃屬基督、
18勿容人以故作謙卑、崇拜天使、奪爾之賞、彼拘於己見、徇其情欲而自矜、
19不固持元首、夫元首乃全體所由、以節以維、而得資助聯絡、以上帝之長而長也、○
勿重虛文
20爾既與基督同死、以絕世之小學、胡為從乎世、服於儀文乎、
21如謂勿執、勿嘗、勿捫也、
22是皆依人所命所教、用之必敗、
23似有智慧之名、實以私意崇拜、故作謙卑、刻苦其身、究無所益、以克形軀之饜也、