Aa
押沙龍結民謀位
1此後、押沙龍備車馬與五十人、奔走於前、
2夙興、立於邑門途側、見有訟事宜受王鞫者、則呼之曰、爾屬何邑、曰、僕屬以色列某支派、
3押沙龍曰、爾事善且正、然王未嘗委人聽之、
4又曰、我深願立為士師於斯土、凡有爭端訟事、咸詣我所、我必為之公斷、
5或有近而拜之者、押沙龍伸手執之、而與接吻、
6以色列人欲詣王以訟者、押沙龍待之若此、因而陰得以色列人之心、○
7越四年、押沙龍謂王曰、我曾許願於耶和華、請允我往希伯崙以酬之、
8蓋爾僕居亞蘭基述、嘗許願曰、如耶和華使我歸耶路撒冷、我必崇事之、
9王曰、安然而去、遂起而往希伯崙
押沙龍叛
10 押沙龍遣諜、徧行以色列眾支派曰、一聞角聲、則當言曰、押沙龍希伯崙為王矣、
11押沙龍耶路撒冷、招二百人偕行、其人樸誠、不知其事、
12大衛之謀士亞希多弗基羅人也、押沙龍獻祭時、遣人召之、自其本邑基羅而來、叛黨勢強、民歸押沙龍者日眾、○
大衛遁
13有使者來告大衛曰、以色列人之心、咸歸押沙龍矣、
14大衛謂在耶路撒冷相偕之僕曰、當起而遁、否則不得避押沙龍、其速往哉、恐其猝至、加害我儕、刃擊邑民、
15王之僕謂王曰、我主我王所欲、僕願行之、
16王出、眷屬隨之、留妃十人、以守宮闈、
17王出、民眾相從、止於伯墨哈
18眾僕與基利提人、比利提人、及自迦特從王而至者六百人、過於王前、
19王謂迦特以太曰、爾與吾儕偕往何為、可返與王同居、爾為異族、出亡在外、或歸故土、
20爾來為日無幾、今我觀勢而往、安忍使爾偕我流離、可攜爾昆弟而歸、願恩寵誠實臨爾、
21以太曰、我指維生之耶和華、及我主我王之生命而誓、我主我王所在、僕必與偕、死生以之、
22大衛曰、往哉、其濟諸、迦特以太與其從者、及其幼稚同濟、
23斯土之人、大聲而哭、民濟汲淪溪、王亦濟、眾望曠野之路而行、
24撒督亦至、眾利未人從之、舁上帝匱、置之於彼、亞比亞他登山、待民出邑、
25王謂撒督曰、舁上帝匱返城、若我蒙恩於耶和華前、必使我反、見匱及其居所、
26如云我不悅爾、願任其所欲而待我、
27又謂祭司撒督曰、爾非先見乎、爾與爾子亞希瑪斯、及亞比亞他約拿單、安然歸邑、
28我將留於曠野之津、待爾有言告我、
29撒督亞比亞他、遂舁上帝之匱、歸耶路撒冷居焉、○
30大衛蒙首跣足、陟橄欖山、且陟且哭、所偕之眾、亦皆蒙首而陟、且陟且哭、
31或告大衛曰、亞希多弗押沙龍、在叛黨之中、大衛曰、耶和華歟、求爾使亞希多弗之謀、變為愚昧、
32大衛既至山巔、崇拜上帝之所、有亞基戶篩、自裂其衣、以塵蒙首來迎、
33大衛謂之曰、爾偕我往、適以累我、
34若歸邑語押沙龍曰、王歟、我欲為爾僕、昔為爾父之僕、今亦如是為爾僕、則必為我敗亞希多弗之謀、
35祭司撒督亞比亞他、非偕爾在彼乎、爾於王室有所聞、當告之、
36撒督亞希瑪斯亞比亞他約拿單、二子亦與之偕、凡有所聞、遣之告我、
37大衛之友戶篩遂入城、押沙龍亦至耶路撒冷