Aa
拿單詣大衛設喻
1耶和華遣拿單大衛、遂詣之、曰、有二人居於一邑、一富一貧、
2富者牛羊甚多、
3貧者無所有、惟一小牝羔、乃彼所購而養者、與彼及子同長、食其食、飲其杯、臥於其懷、視若己女、
4有旅人詣富者、富者惜其牛羊、不以供客、乃取貧者之羔、備而供之、
5大衛甚怒其人、謂拿單曰、我指維生之耶和華以誓、行此者宜死、
6必償其羔四倍、緣彼行此事、無憐憫也、○
明斥其罪
7 拿單大衛曰、爾即其人也、以色列之上帝耶和華云、我膏爾為以色列王、援爾於掃羅手、
8以爾主之家業賜爾、以爾主之妻室付於爾懷、以以色列猶大家畀爾、若以為寡、我必有以加之、
9爾何藐視耶和華命、行其所惡、藉亞捫族之刃、擊殺烏利亞、而取其妻為妻、
10爾既藐視我、而取烏利亞妻為妻、故兵刃永不離爾家、
11耶和華又曰、我必肇禍於爾家、加諸爾身、以爾妻室付於他人、為爾目擊、彼於日光之下、與之同寢、
12爾行之於隱、我則行之於日光之下、為以色列眾目擊、
13大衛拿單曰、我獲罪於耶和華矣、拿單曰、耶和華已宥爾罪、不致死亡、
14然爾行此、使耶和華之敵得毀謗之由、故爾所生之子必死、
大衛子遘疾致死
15 拿單乃歸、耶和華擊烏利亞妻為大衛所生之子、使之疾甚、
16大衛為子祈禱上帝、禁食、入室終夜伏地、
17家之老者侍側、欲自地起之、大衛不從、亦不偕食、
18越至七日、子死、大衛之僕不敢以子死告之、蓋曰、子尚生時、我與之言、彼不之聽、若以子死相告、其憂傷將何如乎、
19大衛見僕切切私語、知子已死、問僕曰、子死乎、曰、死矣、
20大衛自地而起、沐浴、膏身、更衣、入耶和華室而崇拜、回宮命具饌、則設席而食、
21僕曰、爾所為者何耶、子尚生時、爾為之禁食哭泣、子死、乃起而食、
22曰、子尚生時、我之禁食哭泣、蓋曰、耶和華或施恩於我、俾子生存、未可知也、
23今子已死、禁食何為、豈能使之返乎、我必往彼所、彼不返於我、
所羅門生
24 大衛慰其妻拔示巴、入而與之同寢、婦乃生子、命名所羅門、耶和華愛之、
25藉先知拿單名子曰耶底底亞、緣耶和華之故也、○
攻取拉巴
26 約押亞捫族之拉巴、取其王城、
27遣使見大衛曰、我攻拉巴、取其水城、
28今爾可集餘民、建營攻而取之、免為我取、人以我名名之、
29大衛乃集民眾往拉巴、攻而取之、
30奪其王首之冕、其金重一他連得、飾以寶石、置於大衛首、又自邑中、攜出貨財甚多、
31且出其邑民、使之服役於鋸、及鐵耙與鐵斧、或服役於瓦窰、大衛亞捫族諸邑、皆若是、大衛率民眾歸耶路撒冷