Aa
約沙法與亞哈合攻基列拉末
1 亞蘭以色列國、三年無有戰事、
2越至三年、猶大約沙法、下詣以色列王、
3以色列王謂其臣僕曰、爾豈不知基列 拉末屬我、我乃寂然、不奪之於亞蘭王手乎、
4遂問約沙法曰、爾願與我偕往基列 拉末以戰乎、曰、爾我無異、我民如爾民、我馬如爾馬、
5又曰、請先諮諏耶和華、
以色列王召先知諮諏耶和華
6 以色列王乃集先知、約四百人、謂之曰、我往基列 拉末以戰、可否、曰、往哉、主必付之於王手、
7約沙法曰、在此、非尚有耶和華之先知、可詢之乎、
8以色列王曰、尚有一人、音拉米該雅、可藉之諮諏耶和華、然我憾之、因其論我之預言、有凶而無吉、約沙法曰、王勿言是、
9以色列王召一宦者、曰、速令音拉米該雅至、
10以色列王與猶大約沙法、各衣朝服、坐於位、在撒瑪利亞邑門之場、眾先知預言於其前、
11基拿拿西底家曾製鐵角、曰、耶和華云、爾必以此角觸亞蘭人、至於盡滅、
12眾先知亦如是預言曰、可往基列 拉末、而得利達、蓋耶和華將付之於王手、
13往召米該雅之使謂之曰、諸先知眾口一辭、以吉語告王、請爾與彼同辭、告以吉語、
14米該雅曰、我指維生之耶和華而誓、耶和華所諭我者、我必言之、
15既至王前、王曰、米該雅、我儕往基列 拉末以戰、可否、曰、可往、而得利達、耶和華必付之王手、
16王曰、我須幾次囑爾、奉耶和華名與我言、惟以誠實乎、
17曰、我觀以色列眾散布於山、猶羊無牧、耶和華曰、斯眾無主、可各安歸其家、
18以色列王謂約沙法曰、我豈不云、彼論我之預言、有凶無吉乎、
米該雅預言其敗
19 米該雅曰、其聽耶和華之言、我見耶和華坐於其位、天上萬軍咸侍左右、
20耶和華曰、誰願誘亞哈基列 拉末、而隕沒乎、其一曰如此、其一曰如彼、
21後有神出、立於耶和華前曰、我願誘之、
22曰、何以誘之、曰、我將出為誑言之神、在其眾先知之口、曰、爾往為之、必成其事、
23今耶和華以誑言之神、置爾眾先知之口、耶和華有言、將加禍於爾、
24基拿拿西底家、前批米該雅之頰曰、耶和華之神、自我往與爾言、由於何途、
25米該雅曰、爾匿密室之日、則必見之、
26以色列王曰、執米該雅、歸付邑宰亞們、及王子約阿施
27告之曰、王命拘此夫於獄、食以艱苦之餅、飲以艱苦之水、待我安歸、
28米該雅曰、如爾安歸、則是耶和華未藉我而言、又曰、諸民、爾其聽之、○
29以色列王與猶大約沙法、往基列 拉末
30以色列王謂約沙法曰、我將改裝入陳、惟爾當衣王服、以色列王遂改裝入陳、
31亞蘭王曾命車長三十二人曰、尊卑俱勿與戰、惟與以色列王而已、
32車長見約沙法、則曰、此必以色列王也、遂轉戰之、約沙法號呼、
33車長見非以色列王、則返而不追、
34有人偶爾挽弓、射中以色列王甲縫、王謂御者曰、我重傷矣、旋車載我出軍、
亞哈陳亡
35是日戰勢劇烈、王被扶立於車、以禦亞蘭人、創劇血流、至於車底、迨夕而死、
36日入之際、有令傳於軍中曰、各歸故邑故土、
37王薨、舁至撒瑪利亞、而葬於彼、
38有人在撒瑪利亞池、洗濯其車、犬舐其血、如耶和華所言、此池、娼妓素浴其中、
39亞哈其餘事蹟、凡其所為、與建象牙之宮、暨築諸邑、俱載於以色列列王紀、
40亞哈與列祖偕眠、子亞哈謝嗣位、○
約沙法為猶大王
41 以色列亞哈四年、亞撒約沙法即位、為猶大王、
42時、年三十有五、在耶路撒冷為王、歷二十五年、其母阿蘇巴示利希女也、
43約沙法循其父亞撒之道、不偏離之、行耶和華所悅、惟崇邱未廢、民仍獻祭焚香於其上、
44約沙法以色列王修好、
45約沙法其餘事蹟、及所著之勇力、與其戰績、俱載於猶大列王紀、
46其父亞撒時所遺孌童、約沙法盡除之於國中、
47當時以東無王、方伯主治、
48約沙法他施舟、欲往俄斐取金、因在以旬迦別舟破、不果、
49亞哈亞哈謝約沙法曰、容我僕與爾僕、同舟偕往、約沙法不許、
50約沙法與列祖偕眠、同葬於大衛城、子約蘭嗣位、○
亞哈謝為以色列王
51 猶大約沙法十七年、亞哈亞哈謝即位、在撒瑪利亞、為以色列王、凡歷二年、
52行耶和華所惡、循其父母之道、與尼八耶羅波安使以色列族陷罪之道、
53奉事崇拜巴力、激以色列上帝耶和華之怒、皆如其父所行、