Aa
欲滅耶路撒冷者必自取滅亡
1 耶和華降災、其日伊邇、散耶路撒冷之財、
2我將和會列邦、環攻耶路撒冷、下其城、刧其室、玷其女、斯民之半、將為俘囚、其不死者、仍留於邑中、
3耶和華將攻列邦、與昔殺戮諸敵無異、
救主必將涖臨普降恩光
4當是日、其足將立於耶路撒冷東之橄欖山、斯山必裂、其半向北崩圮、其半向南崩圮、自東及西、成為巨谷、
5斯山之谷、延及亞薩、爾將逃避於彼、若在猶大烏西亞時、人因地震、遁逃於外、蓋我之上帝耶和華、偕諸聖者、必將涖臨、
6當斯時也、明星不皎、斂其輝光、
7後必復有一日、乃耶和華所知也、非晝非夕、昏夜有光、
8是日活潑之泉、將湧於耶路撒冷、半向東海、半向西海、雖經冬夏而不涸、
9當是日耶和華將為王於天下、獨一上主耶和華、其名也、
10耶路撒冷南有臨門、自臨門基巴有平原、厥後遍境必若是、耶路撒冷必將崛興、有人居處、自便雅憫門、至首建之門、延及邑隅之門、自哈拿業戍樓、至王之酒醡、
耶路撒冷仇敵必遭諸災
11人居耶路撒冷、安逸無虞、更無咒詛、
12惟彼列邦、攻擊耶路撒冷耶和華必降災、未亡之前、必肉瘦目昏舌敝、
13當是日、耶和華必使列邦人紛亂、相執相攻、
14猶大族為耶路撒冷而戰、自四周之民、積金銀貨財衣服、不可勝數、
15敵營六畜、馬騾駝驢、盡染疫癘、
餘者必崇拜上帝
16列邦遺民、昔攻耶路撒冷者、後必詣彼、崇拜大君、萬有之主耶和華、守搆廬之節、無歲不然、
17天下族姓、不詣耶路撒冷、崇拜大君、萬有之主耶和華、必不復降甘霖、潤澤其地、
18列邦之民、不詣耶路撒冷、守搆廬節、耶和華必降以災、如埃及之民、不詣乎彼、必不潤以膏澤、
19埃及人列邦人、不詣彼守搆廬節、必遘斯災、
財物必皆為聖用以事上帝
20當是日、為聖以事耶和華之句、必書於馬鈴、耶和華殿中之鼎鑊、與壇前之盤盂無異、
21耶路撒冷猶大諸鑊、俱必為聖以事萬有之主耶和華、宰牲者必取斯鑊、烹肉於中、當是日萬有之主耶和華殿中、必無貿易之人焉。