Aa
耶路撒冷必如酒杯使困之者至於昏迷
1主有言論以色列、張天奠地、造人內靈氣之主曰、
2我必使耶路撒冷、向圍困耶路撒冷之列邦人、及其中之猶大人、若令人昏醉之酒杯、或作我必使耶路撒冷向圍困耶路撒冷之列國人如使人昏醉之酒杯圍困耶路撒冷時猶大人亦在彼
亦必如重石足令人傷
3當是日天下諸族、將和會以攻耶路撒冷、我必使耶路撒冷、向彼如甚重之石、凡欲舉之者、俱必受傷、
4主曰、當是日我將使一切馬俱驚駭、使乘之者顛狂、惟猶大族、我必眷顧、使列邦諸馬目盲、
5猶大諸牧伯自言、自言或作心中曰耶路撒冷居民、賴其天主萬有之主、得力以助我、
6當是日我必使猶大諸牧伯、若火爐火爐原文作火盆在薪柴中、若火炬在禾束間、於左於右燬四圍之異邦人、於左於右燬四圍之異邦人或作燬四圍之異邦人於左於右耶路撒冷居民、將仍居其邑耶路撒冷
猶大必獲勝
7主必先救猶大之帷幕、帷幕或作營為欲使大衛家及耶路撒冷居民、不得向猶大民自誇、向猶大民自誇或作自榮藐視猶大
8當是日主必扞衛耶路撒冷居民、當是日其中弱者、亦必若大衛大衛家必若神、若主之使者導於其前者、
9當是日來攻耶路撒冷一切異邦人、我將欲殲滅之、
耶路撒冷居民必因刺傷救主悲傷痛悔
10我必向大衛家與耶路撒冷居民、渥沛鴻恩、使之祈禱、或作我必渥沛我恩賦畀我神於大衛家及耶路撒冷居民原文作我將以恩寵與禱告之神傾注於大衛家及耶路撒冷居民彼必仰視我、即彼所刺者、彼必仰視我即彼所刺者或作彼因所刺者必仰視我必為之哀慟、若喪獨子之哀慟、必為之痛哭、若喪長子之痛哭、
11當是日耶路撒冷大有哀哭、如在米吉多平原哈達臨門有曰哈達臨門非地名乃神名則哈達臨門四字宜單線之哀哭、
12全地家家必哀哭、各家在一處、大衛家哀哭、男在一處、女在一處、拿單家哀哭、男在一處、女在一處、
13利未家哀哭、男在一處、女在一處、示每家哀哭、男在一處、女在一處、
14所遺之家、各家哀哭、男在一處、女在一處、