Aa
耶路撒冷必如酒杯使困之者至於昏迷亦必如重石足令人傷
1 耶和華展舒穹蒼、建立地極、以生氣賜億兆、乃論以色列族之事、而頒其命曰、
2耶路撒冷被圍之時、我必使其居民與猶大全家為爵、俾列邦飲之、至於酩酊、
3當是日、天下列邦、和會於此、攻擊耶路撒冷、若移巨石、我必使斯石甚重、反害其身、
4耶和華曰、當斯時也、我將使異邦之馬、不勝恐懼、目為之盲、乘馬之人、必至顛狂、惟猶大全家、我必眷顧、
5猶大之牧伯、自謂耶路撒冷居民、恃其上帝萬有之主耶和華、遂得能力、以左右余、
6當是日、我必使猶大牧伯、若火之焚采薪、若炬之熱禾束、四周左右、必為所燬、耶路撒冷之民、將仍居其邑、
猶大必獲勝復興
7耶和華必先救猶大之帷幕、使大闢家之華美、耶路撒冷之榮顯、不復藐視猶大
8當是之日、我耶和華將扞衛耶路撒冷居民、使其中之弱者、若大闢、使大闢家若有能者、即我耶和華之使者、恆導斯民、
9當是日、有攻耶路撒冷之人者、我必專務殲滅之、
耶路撒冷居民必因刺傷救主悲傷痛悔
10我必施恩、賦我神於大闢家、耶路撒冷民使籲於上、昔爾剌我、後必仰我、為我椎心、若喪獨子、舉哀甚慘、若喪初生之子、
11當是日、耶路撒冷必有悲哀之聲、遍於四境、與在米吉多谷之哈撻臨門無異、
12遍境舉哀、各家異室而居、大闢家及其妻異室而居、拿單家及其妻異室而居、
13利未12:13 編註:「利未」原影像本為「利未家及其妻異室而居、示每12:13 編註:「示每」原影像本為「示每家及其妻異室而居、
14所遺之家、及其妻異室而居。