Aa
神與人
2我欲一心頌雅瑋。縷述眞神一切妙。
3歡忭鼓舞主懷中。心歌腹詠至尊號。
4吾敵已潰退。紛紛仆主前。
5公義已見伸。睿斷洵無愆。
6主已懲萬邦。消滅諸悖逆。塗抹不肖名。終古歸沈寂。
7敵國城邑已荒蕪。樓臺亭閣悉成墟。繁華事散逐輕塵。欲尋遺跡蕩無存。
8恆存惟有天主國。雅瑋皇座永不移。
9審判世界與萬民。聰明正直豈有私。
10困苦無告蒙哀矜。主是窮民避難城。
11又為聖徒之保障。何曾孤負有心人。
12西溫居民當絃歌。暢向億兆宣神蹟。
13無辜之血主常恤。冤屈之人必得直。
14雅瑋憐我苦。拯吾出兇門。
15我在西溫門前立。中心感主發頌聲。
16敵人掘穽自陷身。敵人布網自絆足。
17雅瑋靈隲實昭著。陰謀詭計徒自辱。
18世上忘主眾不肖。終須相將沈幽冥。
19窮人豈能長被遺。鮮民之望終有成。
20寧容人類勝眞宰。願主興起鞫頑民。
21務使世間傲慢子。自知僅屬血氣倫。