Aa
耶和華為牧者
大衛之詩○
1耶和華為我牧、我不匱乏兮、
2使我臥於草場、導我至憩息之水濱兮、
3甦我之魂、為己名導我於義路兮、
4我雖經陰翳之谷、不虞遭害、因爾相偕、爾杖爾竿、用以慰我兮、
5爾於敵前、為我設筵、以膏沐我首、我杯盈溢兮、
6恩寵慈愛、必隨我於畢生、我永居耶和華之室兮、