Aa
祈主佑助禁行諸惡
大衛之詩○
1耶和華歟、我呼籲爾、其速臨我、我呼籲時、傾耳以聽我聲兮、
2願我祈禱、陳於爾前、有若馨香、願我舉手、等於夕祭兮、
3耶和華歟、其守我口、而監我脣兮、
4勿使我心向惡、偕同惡黨作慝、勿使我食其珍羞兮、
5惟任義人擊我、我以為慈、任其責我、如膏膏首、勿容我首卻之、而我仍以祈禱、禦惡人之邪僻兮、
6迨其士師擲於巖下、人則必聽我言、以之為甘兮、
7我之骸骨、散於墓側、若人耕田、所起之塊兮、
8主耶和華歟、我目望爾、我身託庇於爾、勿傾我命兮、
9俾脫為我所設之網、惡人所置之擭兮、
10願惡人自罹其網、我則得脫兮、