Aa

Thi Thiên 134

Người Canh Nhà Chúa Hãy Ca Ngợi Ngài
(Bài ca lên Đền Thờ)
1Hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu, hỡi các đầy tớ Ngài,
ban đêm phục vụ trong nhà Chúa Hằng Hữu.
2Tại nơi thánh, khá đưa tay cầu nguyện
và chúc tụng Chúa Hằng Hữu.

3Nguyện Chúa Hằng Hữu, Đấng sáng tạo trời đất,
từ Si-ôn ban phước cho anh em.