Aa

Thi Thiên 133

Sự Hòa Thuận Tốt Đẹp
(Thơ của Đa-vít. Bài ca lên Đền Thờ)
1Anh em chung sống thuận hòa,
còn gì tốt đẹp êm đềm hơn!
2Thuận hòa quý báu như dầu,
được rót trên đầu A-rôn
chảy xuống râu ông
và thấm ướt vạt áo dài.
3Thuận hòa tươi mát như sương,
trên đỉnh Núi Hẹt-môn,
rơi xuống đồi núi Si-ôn.
Vì Chúa Hằng Hữu ban phước,
vĩnh sinh bất diệt cho Si-ôn.