Aa
耶和華佑護其民必不傾跌
上行之歌○
1我舉目向山、我之扶助、何自而來、
2我之扶助、來自造天地之耶和華兮、
3彼不任爾失足、護佑爾者不寐兮、
4護佑以色列者、不寐不眠兮、
5護佑爾者乃耶和華、耶和華為蔭於爾右兮、
6白晝日不爾傷、昏夜月不爾害兮、
7耶和華護佑爾、俾免諸災、護佑爾命兮、
8爾出爾入、耶和華護佑之、自今迄於永久兮、