Aa
求主救脫誑言詭舌之人
上行之歌○
1我在難中、呼籲耶和華、蒙其俞允兮、
2耶和華歟、尚其援我、脫於誑口詭舌兮、
3詭舌歟、當何以予之、何以加之、
4即以武士之利矢、羅騰之爇炭兮、
5我旅於米設、寓於基達之幕、其有禍兮、
6憾和平者、我與之偕居已久兮、
7我所願乃和平、惟我言之、彼欲戰鬥兮、