Aa
毋作保
1我子、爾若為鄰作保、為人拊掌、
2則為爾口所陷、爾言所執、
3我子、既入鄰之掌握、當行此以自救、速往懇求其人、
4勿閉目而寢、勿合睫而眠、
5尚其自救、如麞脫獵、如鳥脫捕、○
毋怠惰
6怠惰者歟、往視厥蟻、察其所為、可得智慧、
7彼雖無帥、無督無長、
8夏時備食、穡時斂糧、
9怠惰者歟、偃臥何其久、寢睡何時興、
10再寢片時、又睡片時、叉手偃臥片時、
11則爾貧窮之來如盜賊、匱乏之至如兵士、○
12言行乖謬、乃無賴之惡徒、
13以目致意、以足傳情、以指指揮、
14中心乖戾、恆謀邪惡、播厥爭端、
15故其災害突至、勿遭摧折、無術補救、
為惡必受禍
16耶和華所惡者有六、所憎者有七、
17即目傲舌謊、手流無辜之血、
18心圖惡謀、足趨邪慝、
19發誑言而妄證、於昆弟播爭端、○
20我子、當守父命、勿棄母教、
21恆結之於心、繫之於項、
22行時則導爾、臥時則衛爾、寤時則語爾、
23蓋其誡為燈、其教為光、訓誨之譴責、為生命之路、
24保爾脫於惡婦、免於外婦諂媚之舌、
惑於淫婦愚莫大焉
25爾心勿戀其美色、勿為其眉睫所誘、
26人因妓女之故、僅餘片餅、淫婦獵取寶貴之命、
27懷抱炎火、衣豈不焚、
28經行爇炭、足豈不灼、
29暱鄰妻者亦如是、凡捫之者、不為無罪、
30盜若因餓、竊物充飢、人不之鄙、
31倘其被獲、必償七倍、罄厥家貲、
32淫人妻者、乃乏知識、凡行此者、必喪己命、
33受傷受辱、其恥莫能拭、
34蓋人因嫉生怒、報復之日、必不寬宥、
35不顧贖金、雖多饋之、猶不滿意、