Aa
箴言雜記
1勿為明日自誇、以爾不知一日出何事也、
2任他人揄揚爾、勿用己口、由外人稱讚爾、勿用己脣、
3石重沙沉、愚人之怒、殆有甚焉、
4怒乃殘忍、忿為狂瀾、至於嫉妒、孰能當之、
5明責愈於隱愛、
6友朋加傷、乃由忠信、仇敵接吻、則顯頻煩、
7人而飽飫、蜂蜜亦厭、人而飢餓、荼苦亦甘、
8人離家而遠遊、如鳥離巢而飛翔、
9膏與香悅人心、至契之規勸、其甘亦如是、
10己友與父交、不可遺棄、遭難之時、勿詣昆弟之室、相近之鄰里、勝於相遠之兄弟、
11我子、當有明智、以悅我心、俾我可答訾我之人、
12精明者見害而隱避、樸拙者前往而遘災、
13為外人作保者、可取其衣、為外婦作保者、可質其身、
14夙興而大聲祝其友、人則以為詛之、
15大雨之日、水滴不已、悍婦如之、
16禦之者乃禦風、如以右手執油、
17友朋相磨、如以鐵礪鐵、
18守無花果樹者、必食其實、顧主人者、必得其榮、
19人心相對、如鑑於水、其面維肖、
20陰府死域、永無滿足、世人之目、亦無滿足、
21鼎以鍊銀、爐以鍊金、稱讚以鍊人、
22愚人與穀、以杵倂搗於臼、亦不能去其愚、○
23爾當詳察羊羣、留意牛羣、
24蓋貨財不永存、冠冕豈世襲乎、
25枯草既芟、嫩草復發、山間菜蔬、亦已收斂、
26羔羊之毛、以製爾衣、山羊之值、以購田畝、
27並得山羊之乳、足供爾與眷屬所食、婢女所需、