Aa
Sự Cám Dỗ của Chúa Giê-xu
1Sau đó, Chúa Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ.
2Chúa nhịn ăn suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm nên Ngài đói.
3Lúc đó ma quỷ liền đến và nói với Ngài: “Nếu Thầy là Con Đức Chúa Trời hãy hóa đá này thành bánh.”
4Nhưng Chúa Giê-xu đáp: “Thánh Kinh chép:
‘Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh,
nhưng nhờ vâng theo mọi lời Đức Chúa Trời phán dạy.’4:4 Phục 8:3
5Ma quỷ liền đưa Ngài đến thành thánh Giê-ru-sa-lem, đặt Ngài trên nóc Đền Thờ.
6Nó xúi giục: “Để chứng tỏ Thầy là Con Đức Chúa Trời, Thầy cứ lao mình xuống đi! Vì Thánh Kinh chép:
‘Ngài sẽ sai thiên sứ bảo vệ Con.
Và họ sẽ giữ Con trong tay mình
cho chân Con không vấp ngã vào đá.’4:6 Thi 91:11-12
7Chúa Giê-xu đáp: “Thánh Kinh cũng dạy: ‘Đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’4:7 Phục 6:16
8Tiếp đó, ma quỷ đem Chúa lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài các nước vinh quang rực rỡ khắp thế giới.
9Nó nói: “Nếu Thầy quỳ gối lạy tôi, tôi sẽ cho Thầy tất cả!”
10Chúa Giê-xu quở: “Lui đi Sa-tan! Vì Thánh Kinh dạy:
‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi,
và chỉ phục vụ Ngài mà thôi.’4:10 Phục 6:13
11Ma quỷ liền rút lui, các thiên sứ đến và phục vụ Chúa Giê-xu.
Bắt Đầu Chức Vụ của Chúa Giê-xu
12Được tin Giăng bị tù, Chúa Giê-xu lìa xứ Giu-đê về thành Na-xa-rét xứ Ga-li-lê.
13Ngài lại rời Na-xa-rét, đến ngụ tại thành Ca-bê-na-um bên bờ biển Ga-li-lê, cạnh vùng Sa-bu-luân và Nép-ta-li.
14Việc xảy ra đúng như lời Tiên tri Y-sai:
15“Đất Sa-bu-luân và Nép-ta-li,
cạnh bờ biển, bên kia Sông Giô-đan,
là miền Ga-li-lê có nhiều Dân Ngoại cư trú,
16dân vùng ấy đang ngồi trong bóng tối
đã thấy ánh sáng chói lòa.
Đang ở trong tử địa âm u
bỗng được ánh sáng chiếu soi.”4:16 Ysai 9:1-2
17Từ đó, Chúa Giê-xu bắt đầu giảng dạy: “Hãy ăn năn tội lỗi, quay về với Đức Chúa Trời, vì Nước Thiên Đàng gần đến!”
Các Môn Đệ Đầu Tiên
18Một hôm, Chúa đang đi ven bờ Biển Ga-li-lê, gặp hai anh em—Si-môn, còn gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê—đang thả lưới đánh cá, vì họ làm nghề chài lưới.
19Chúa Giê-xu gọi họ: “Hãy theo Ta! Ta sẽ đào luyện các con thành người đánh lưới người”
20Họ liền bỏ lưới chài, đi theo Chúa.
21Đi khỏi đó một quãng, Chúa thấy hai anh em Gia-cơ và Giăng, con trai Xê-bê-đê, đang ngồi vá lưới với cha trên thuyền. Chúa gọi hai anh em.
22Họ lập tức bỏ thuyền, từ giã cha mình, đi theo Chúa.
Đoàn Dân Đông Theo Chúa Giê-xu
23Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường, công bố Phúc Âm về Nước Trời. Và Ngài chữa lành mọi bệnh tật cho dân chúng.
24Danh tiếng Chúa đồn qua bên kia biên giới Ga-li-lê, lan khắp xứ Sy-ri, đến nỗi dân chúng đem tất cả người đau yếu đến với Ngài. Bất cứ bệnh tật gì, động kinh, tê liệt, hay quỷ ám—Chúa đều chữa lành cả.
25Đoàn dân đông đảo từ xứ Ga-li-lê, Mười Thành, Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và miền đông Sông Giô-đan kéo nhau đi theo Chúa.