Aa
1 夏瑣耶賓既聞此事、遣人往見瑪頓約巴、暨伸崙 押煞二王、
2與居北方山地、暨基尼烈南之亞拉巴那弗多珥西之窪地諸王、
3及居東西之迦南人、與亞摩利人、人、比利洗人、並居山地之耶布斯人、米斯巴地、黑門山麓之希未人、
4皆率軍旅而出、其人多如海沙、車馬甚眾、
5列王咸集、建營米倫水濱、欲與以色列人戰、
6耶和華諭約書亞曰、勿緣之而懼、明日此時、我以見殺之眾、付以色列人、爾當斷其馬筋、焚其車輛、
7約書亞率軍旅、猝至米倫水濱攻之、
8耶和華付之於以色列人手、遂擊之、追至大西頓、與米斯利弗瑪音、迄於東方之米斯巴平原、俱翦滅之、靡有孑遺、
9約書亞遵耶和華命而行、斷其馬筋、焚其車輛、
焚夏瑣
10 夏瑣素為諸國之首、約書亞返取之、刃擊其王、
11以色列人刃擊居民、悉行翦滅、凡有氣息者、靡有孑遺、火焚夏瑣
12約書亞取斯諸邑與其王、刃擊其眾、而翦滅之、循耶和華僕摩西所命、
13建於山岡之邑、以色列人不焚、惟夏瑣約書亞所燬、
14諸邑貨財牲畜、以色列人取而歸己、人則以刃擊之、至於盡滅、凡有氣息者、靡有孑遺、
15昔耶和華所命其僕摩西摩西傳命約書亞者、約書亞悉遵行之、一無所違、○
約書亞攻取之地
16 約書亞盡取斯土、即山地、南土、歌珊四境、及其窪地、亞拉巴以色列山地、及其窪地、
17自上西珥哈拉山、至黑門山麓、利巴嫩谷之巴力迦得、並取其王、擊而殺之、
18約書亞與諸王相戰日久、
19基遍希未人而外、無一邑與以色列人修好者、以色列人悉戰而取之、
20蓋耶和華聽其剛愎厥心、與以色列人戰、而被翦滅、不蒙矜恤、循耶和華諭摩西之命、○
21是時約書亞往山地、滅亞衲族、即自希伯崙底璧亞拿伯猶大山地、以色列山地、盡滅其眾、而毀其邑、
22亞衲族於以色列地、靡有孑遺、惟於迦薩迦特亞實突有之、
23約書亞循耶和華諭摩西之命、取斯全地、以給以色列人為業、依其支派班列、厥後其地息戰、