Aa
始論鱷
1若鱷魚則異是、爾能以鈎釣之、以索勒之、
2以繩繫其鼻、以圈貫其頰乎。
3彼豈求爾、諛爾。
4與爾結約、為爾服役乎。
5豈可繫之若鳥、為婢女所戲弄、
6豈可作嘉肴、以供同儔、豈可臠其肉、以鬻商賈、
7豈可以戈矛陷其皮、以魚叉貫其首。
8爾欲徒搏鱷魚、思與鬥不勝、則止、
9執之盡屬虛願、見之立為喪膽、
繼論鱷
10猛士見鱷魚、且莫敢攖、疇則敢與我爭。
11天下萬物、皆我所有、孰能先施諸我、使我酬答乎。
12若夫鱷魚之肢體、可詳言之焉、力甚雄巨、甲為美觀、
13孰能剝其膚、孰能近其口、
14孰能啟其頰、可畏者其齒、
15最美者其鱗、密若緘封、
16連砌無間、氣不得通、
17膠漆交融、不能相分、
18嚏發有光、目啟若曙、
19口吐火燄、點點若明燈之光、
20鼻出煙霧、烝烝若釜甑之氣、
21呼吸可燃炭、出口皆成燄、
22項有力、人盡畏、
23腹下肉、毫無腠理、堅不可動、
24心剛如石、過於底磨。
25鱷魚震動、英豪畏懼、手足失措、
26人欲擊之、鋒刃不利、甲胄無益、
27視鐵若蓬蒿、視銅若枯木、
28射以矢、不思逃遁、發以石、等諸草芥、
29人制梃、彼以為蒭、人舞戈、彼亦不畏、
30腹下之鱗、同於瓦片、比諸耙器、印泥有跡、
31其下深淵、水激射若鼎沸、海翻騰若調膏、
32其行波際、有光可跡、海為之白、
33天下莫與之儔、性無畏懼、
34強悍者被其蔑視、為鱗族之雄。