Aa
約伯之善行
1 烏斯地有名約伯者、為人純全端正、寅畏上帝、離棄諸惡、
2生子七、女三、
約伯之富有
3其產有羊七千、駝三千、牛五百耦、牝驢五百、僕從眾多、在東方、斯人為至大、
4厥子各於所定之日、設筵於室、邀其姊妹三人共食、
5宴日既過、約伯召而潔之、晨興、按其人數、為之獻燔祭、蓋曰、恐我子干罪、心違上帝、約伯所為恆若此、○
6一日、上帝眾子詣耶和華前、撒但亦與焉、
7耶和華謂撒但曰、爾奚自、對曰、徧歷塵寰、往來其間而返、
8耶和華曰、我僕約伯、爾留意乎、彼純全端正、寅畏上帝、離棄諸惡、世無其匹、
9對曰、約伯寅畏上帝、豈無所為乎、
10爾豈非藩圍其身家、及凡所有乎、錫嘏其手所為、其產增益於地、
11今且伸手擊其所有、必面違爾、
12耶和華曰、凡彼所有、悉付爾手、惟勿加手於其身、撒但乃退、○
約伯受試鍊
13一日、約伯子女宴於兄室、
14使者來告約伯曰、牛耕於田、驢齧芻於側、
15示巴人猝至、掠之、以刃殺僕、惟我獨逃、以告、
16言時、又一人至曰、上帝之火、自天而降、焚羊及僕、惟我獨逃、以告、
17言時、又一人至曰、迦勒底人、分為三隊猝至、掠駝、以刃殺僕、惟我獨逃、以告、
18言時、又一人至曰、爾子女宴於兄室、
19大風自野至、擊室四隅、室傾、少者被壓而死、惟我獨逃、以告、
約伯之忍耐
20 約伯遂起、裂衣薙首、伏地而拜、
21曰、我裸而出母胎、亦裸而歸、耶和華與之、耶和華取之、耶和華之名、宜頌美也、
22約伯於此諸事、不干罪、不非上帝、