Aa
底波拉巴拉謳歌
1是日底波拉亞比挪菴巴拉歌曰、
2以色列之軍長率其軍旅、民亦樂從、當頌美耶和華、
3列王歟、爾其俯聞、諸伯歟、爾其傾聽、我必歌頌耶和華、讚揚以色列之上帝耶和華、
4耶和華歟、爾出自西珥境、行由以東田、斯時也、地震天漏、雲密雨零、
5於耶和華前、山嶽震撼、於以色列之上帝耶和華前、西乃動搖、
6亞拿珊迦之時、雅億在世之日、通衢寂寞、行人曲徑是由、
7以色列中鄉里無人、迨我底波拉起、而為以色列母、
8民簡新神、戰及邑門、以色列族四萬人中、干戈無存、
9以色列之渠魁、在民中樂意出戰者、我心愛之、爾其頌美耶和華、
10凡爾乘白驢、坐繢罽、及遊行通衢者、咸宜宣揚、
11在汲水之所、遠射者之囂、人必稱述耶和華之義事、即治以色列之義事、其時耶和華民復至邑門、
12寤哉寤哉、底波拉歟、寤哉寤哉、爾其謳歌、巴拉歟、爾其興起、亞比挪菴之子歟、引去所虜之人、
13維時、所遺貴胄庶民、下攻強敵、耶和華涖臨、為我下擊勇士、
14以法蓮來者、其原在亞瑪力、相隨便雅憫、雜於爾民中、渠魁由瑪吉而至、執元戎之杖者、由西布倫而來、
15以薩迦之牧伯、與底波拉相偕、以薩迦族與巴拉同意、隨之疾趨入谷、維彼流便、在其溪濱、大定厥志、
16爾何坐於牢中、聽牧者之笛乎、流便在其溪濱、深自揣度、
17基列安居約但東、何待於舟、亞設坐於海濱、仍處其澳、
18西布倫冒死不顧、拿弗他利在田野之高處亦然、
19列王來戰、迦南諸王戰於他納、在米吉多水濱、未獲金幣、
20列宿自天而戰、由其道而攻西西拉
21基順古河、漂流敵眾、我之靈歟、奮然前往、
22健馬騰踔、蹄蹴於途、
23耶和華之使者曰、爾其詛米羅斯、嚴詛其居民、以其不來助耶和華、不助耶和華攻勇士、
24基尼希百雅億、較眾婦尤為有福、較居幕之婦尤為有福、
25其人求水、給之以乳、奉之以酥、盛於貴盂、
26手執幕釘、右手取匠人之椎、擊西西拉、貫厥頭顱、穿其鬢際、
27彼乃卷曲於其足前、顚仆偃臥、卷曲顚仆於其足前、在彼卷曲之處、偃臥而死、
28西西拉之母、自窗而望、由櫺而呼、曰、其車何久不至、其輪何行之遲、
29其貴婦之慧者應之、彼自言曰、
30豈非獲財、共分所虜、各得一二女子、西西拉得文彩之衣、錦繡之服、表裏文繡、以飾所虜者之項、
31耶和華歟、願爾諸敵如是滅亡、願愛爾者、如日皎然而出、○其地綏安、歷四十年、