Aa
猶大人取比色耶路撒冷希伯崙底璧諸邑
1 約書亞卒後、以色列人諮諏耶和華曰、孰可先往、為我攻迦南人、與之戰、
2耶和華曰、猶大人可往、我以斯土付於其手、
3猶大人謂其兄弟西緬人曰、爾與我同往、至我所得之地、與迦南人戰、厥後我亦與爾同往、至爾所得之地、西緬人遂偕行、
4猶大人乃往、耶和華以迦南比利洗人付於其手、在比色殺其人一萬、
5於彼遇亞多尼比色、與之戰、擊敗迦南人、比利洗人、
6亞多尼比色遁、追而擒之、斷其手之巨擘、足之將指、
7亞多尼比色曰、昔有七十王、斷其手之巨擘、足之將指、拾食於我几下、今上帝依我所行以報、乃攜至耶路撒冷、而死於彼、○
8猶大人攻耶路撒冷取之、擊之以刃、燬之以火、
9厥後、往攻居山地南土窪地之迦南人、
10又攻居希伯崙迦南人、擊示篩亞希幔撻買希伯崙昔名基列亞巴
11由此往攻底璧居民、底璧昔名基列西弗
12迦勒曰、擊基列西弗而取之者、我必以女押撒妻之、
13迦勒基納斯俄陀聶取之、迦勒遂妻以女押撒
14於歸時、勸夫求田於父、女既下驢、迦勒曰、爾何欲、
15曰、求錫嘏於我、父既嫁我於南土、今請賜我以泉、迦勒遂以上下泉予之、○
16摩西外戚、基尼人也、其裔偕猶大人離椶樹城、至亞拉得南之猶大野、與民同居、
17猶大人與其兄弟西緬人偕往、擊居洗法迦南人、毀滅其邑、遂名曰何珥瑪
18猶大人又取迦薩亞實基倫以革倫、暨其四境、
19耶和華與猶大人偕、遂據有山地、惟不能逐居谷中者、以其有鐵車故也、
20摩西命、以希伯崙迦勒、遂逐亞衲三子、
21耶路撒冷耶布斯人、便雅憫人未逐之、仍在耶路撒冷、與便雅憫人偕居、至於今日、○
22約瑟家往攻伯特利、耶和華偕之、
23伯特利昔名路斯約瑟家遣人窺之、
24偵者見一人自邑出、謂之曰、入邑之路、請爾示我、我必善待爾、
25其人示以入邑之路、遂刃擊其邑、惟釋其人、及其全家、
26其人乃往人之地建邑、名曰路斯、迄今其名尚存、○
以色列人未逐之族
27 伯善他納多珥以伯蓮米吉多、及其鄉里之民、瑪拿西人未逐之、迦南人執意居其地、
28以色列族強盛、使迦南人服役、不盡逐之、○
29基色迦南人、以法蓮人未逐之、仍居基色、在以法蓮人中、○
30基倫拿哈拉之居民、西布倫人未逐之、仍居西布倫人中、而服其役、○
31亞柯西頓亞黑拉亞革悉黑巴亞弗革利合之居民、亞設人未逐之、
32居於土著迦南人中、蓋不逐之、○
33伯示麥 伯亞納之居民、拿弗他利人未逐之、居於土著迦南人中、二邑居民、乃服其役、○
34但人為亞摩利人所逼、使居山地、不許下至平原、
35亞摩利人執意居希烈山、亞雅倫沙賓、厥後約瑟家勝之、使之服役、
36亞摩利人之界、自亞克拉濱阪、由西拉而上、