Aa
預言異邦歸主
1未求我者、今則訪我、未尋我者、今則遇我、未籲我名之民、我則謂之曰、我在斯、我在斯、
猶大因不信被棄
2我終日舉手、招悖逆之民、彼行不軌、任意而為、
3在於我前、恆激我怒、獻祭於園、焚香於瓦、
4居於塚墓、宿於秘所、而食豕肉、以可惡之物為湯、盛於器皿、
5告人曰、爾其獨立、勿近我前、我潔於爾、若輩為煙、在於我鼻、乃如終日常焚之火、
6錄於我前、我不靜默、必行報施、償於其身、
7爾與乃祖在山焚香、在岡瀆我、我必度其所為、償於其身、耶和華言之矣、○
猶有遺民得救承福
8耶和華曰、葡萄纍然、可釀新酒、或曰、勿壞之、福在其中、我緣我僕之故、亦必如是、免其盡滅、
9必使後裔出自雅各、承我山者出自猶大、我之選民必嗣之、我之臣僕必居之、
10求我之民、必得沙崙為牧羊之場、亞割谷為臥牛之地、
11惟爾曹棄耶和華、忘我聖山、為司數者備筵、為司命者滿注調和之酒、
12我必命爾亡於鋒刃、使爾屈身受戮、因我有命爾不應、有言爾不從、行我所惡、擇我所不悅也、○
惡者受禍善者蒙福
13主耶和華曰、我僕必得食、惟爾飢餓、我僕必得飲、惟爾煩渴、我僕懽忭、惟爾愧怍、
14我僕心樂而謳歌、爾則心憂而哭泣、神傷而號咷、
15必遺爾名、為我選民藉以呪詛、主耶和華將翦滅爾、命其臣僕以新名、
16凡在下土為己祈福者、必向誠實之上帝而祈、凡發誓者、必指誠實之上帝而誓、蓋前難已忘、我目不復睹之、
新天新地
17我造新天新地、已往之事、不復記誌、不縈於懷、
18緣我所造、爾其恆久喜樂、蓋我造耶路撒冷為樂土、其民為喜源、
19我必為耶路撒冷而喜、為我民而樂、哭泣哀號之聲、不復聞於其中、
20在彼無夭殤之孩提、與不得考終者、壽至期頤、猶為幼稚、罪人百齡而沒、猶為服詛、
21民必建第而寓其中、植葡萄園而食其果、
22非彼建造、他人居之、非彼樹藝、他人食之、我民之壽、猶樹之年、我所選者、恆享其功、
23其所為者不徒勞、其所生者不遘禍、蓋彼為耶和華錫嘏之裔、其子孫亦與共焉、
24彼未祈、我已應之、尚言時、我已允之、
25狼與羔共食、獅齧芻若牛、蛇以塵為食、遍我聖山、無有損害殘滅、耶和華言之矣、