Aa
歎人不信福音
1我所傳聞、篤信者誰、耶和華力大、誠服者誰、
救主被人藐視棄絕救主身受苦難乃欲救贖人使之獲益
2受膏者生若草萊、萌於荒野、根株長於槁壤、容貌不揚、威儀不秩、人所共見、無艷羨之心、
3彼為人所藐視、所棄絕、屢遭困苦、憂心悄悄、人皆掩面而不睹、藐視而不敬。
4見其困苦、以為上帝譴責之、不知任我恙、肩我病者、正斯人也。
5彼因我罪、而被傷殘、緣我咎而受瘡痍、彼遭刑罰、我享平康、彼見鞭扑、我得醫痊。
6我迷於歧途、譬諸亡羊、所向靡定、耶和華使我愆尤叢於其身、
7彼受屈抑、不啟厥口、為人牽制、如羔羊就死地、又若羊對翦毛者而無聲。
8彼遭難時、人審判之、不秉公義、為民罪戾、而受譴責、生命且滅於世、遑計其後乎。
9彼雖行不邪僻、言不誕妄、人儗瘞之、與惡人同穴、然終歸富人窀穸。
救世之事無不大成
10斯實耶和華之旨、使之糜爛、憂心悄悄、獻祭贖罪、可享遐齡、若子若孫、熾昌弗絕、耶和華之志、無不大成。
11耶和華曰、余有良臣、先患難、後結果、心無不悅、彼也、任人愆尤、使人咸知斯理、得稱為義、
12惟此良臣、人視為罪犯中人。彼捐軀、為人負罪、代惡者祈禱、故予必大賚之、舉凡富強之子皆屬焉。