Aa
以掃有三妻
1 以掃以東、其裔如左、
2以掃迦南二女為室、其一以倫亞大其一希未祭便孫、亞拿亞何利巴馬
3又娶以實馬利尼排約巴實抹為室。
4亞大以利法巴實抹流耳
5亞何利巴馬耶是雅蘭可喇、此皆以掃迦南地所生。
6以掃率其妻與子女家人群畜牲牷、及在迦南所獲者、往詣他方、離弟雅各
7蓋二人財貨充盈、牲畜成群、所旅之地褊小、不能同居。○
以掃遷居西耳山
8-9 以掃西耳山、為以東族人之祖、其裔如左、
記以掃後裔
10 以掃眾子之名、備載於後、其妻亞大以利法巴實抹流耳
11以利法提慢阿抹西波迦但基納
12以利法亭納、生亞馬力、此皆屬以掃亞大者。
13流耳拿轄西喇沙馬米撒、此皆屬以掃巴實抹者。○
14祭便亞拿亞何利巴馬耶是雅蘭可喇。○
記以掃後裔中作族長者
15 以掃眾子中有伯爵者、其畧如左、以掃冢子以利法子孫中有提慢伯、阿抹伯、西波伯、基納伯、
16可喇伯、迦但伯、亞馬力伯、此皆以利法族在以東地、屬於亞大者。○
17以掃流耳子孫中、有拿轄伯、西喇伯、沙馬伯、米撒伯、此皆流耳族在以東地、屬於以掃巴實抹者。○
18亞何利巴馬子孫中、有耶是伯、雅蘭伯、可喇伯、此皆屬於以掃亞拿亞何利巴馬者。
19上所記諸伯、皆以掃以東子孫。
記西珥後裔及其諸族長
20有素居是地者、何哩西耳子孫、其畧如左。羅單說八祭便亞拿
21底順以察底山此皆以東何哩西耳子孫、而為伯者。
22羅單何利希慢羅單之女弟即亭納
23說八亞勒文馬拿轄以八示波阿南
亞拿得溫泉於野
24 祭便亞雅亞拿。當時在野牧父祭便驢、得溫泉者、即亞拿
25亞拿底順與女亞何利巴馬
26底順欣但一是班益蘭基蘭
27以察辟罕撒番亞干
28底山烏士亞攔
29何哩族諸伯、其畧如左、羅單伯、說八伯、祭便伯、亞拿伯。
30底順伯、以察伯、底山伯、此皆何哩族、在西耳地者。
記以東諸王
31以色列族未有王時、惟以東地有王、其名如左、
32庇耳庇拉為王於以東地、都停哈巴
33庇拉薨、破斯喇人、西喇約八即位。
34約八薨、提慢戶山即位。
35戶山薨、庇撻子、哈撻即位、都亞味得、昔於摩押平原、擊米田族者、即此王也。
36哈撻薨、馬士哩迦三拉即位。
37三拉薨、河傍哩河伯掃羅即位。
38掃羅薨、亞革破巴勒哈南即位。
39巴勒哈南薨、哈達即位、都於、其后即米薩合馬特列米希大別
記以東後裔之族長以東即以掃
40 以掃族眾伯、依其世系、居處、名氏、其畧如左。亭拿伯、亞勒瓦伯、耶帖伯、
41亞何利巴馬伯、以拉伯、比嫩伯、
42基納伯、提慢伯、密薩伯、
43麥鐵伯、以蘭伯、以上所載、無不依其居處、產業、而為以東地之伯、以東族之祖、即以掃是。