Aa
門徒有錯宜謙以規之
1兄弟乎、人偶有過、感於神者、當平心規正之、亦當內省、恐己見惑焉、
宜互擔重擔
2宜相服勞、以盡基督之法、
3無而為有者、是自欺也、
4宜勘己行、則所喜者為己、非為人、
5人必各任其任、
宜優待教師
6學者當以所需供教者、
7毋自欺也、上帝不可罔也、蓋所穫必觀所種、
8種以欲者、則所穡亦欲而敗壞、種以神者、則所穡亦神而永生、
行善勿怠
9行善勿怠、力不中輟、屆期、可穫矣、
10有機可行善於眾、則行之、於信主之人尤急、
保羅別無所誇惟誇主十字架
11爾視我手書、長箋達爾、
12欲以外貌誇世、強爾受割禮者、恐為基督十字架之道、見窘逐耳、
13彼受割而不守法、欲因爾而誇、故使爾受割、
14我則不然、我所誇者、惟吾主耶穌基督十字架之道、吾為斯道、視己如釘十字架、視世亦然、
15基督耶穌者、新造之人也、受割不受割、皆無益、
16吾願遵此法者、及上帝之以色列民、得平康矜恤焉、
17今而後、毋擾我、吾為主耶穌、身負瘡痍、
18兄弟乎、願吾主耶穌基督恩、堅爾心志、