Aa
約瑟卒後以色列人蕃衍
1 以色列諸子、各攜眷屬、偕雅各伊及者、其名如左、
2流便西緬利未猶大
3以薩迦西布倫便雅憫
4拿弗他利迦得亞設
5凡由雅各生者、及已在伊及約瑟、共七十人、
6約瑟與眾兄弟、及同世之人、皆死、
7以色列子孫生育眾多、昌熾蕃衍、充滿是邦、
伊及新王虐遇斯民民益蕃衍
8 伊及有新王起、不念約瑟
9告其民曰、此以色列族甚眾、其強過我、
10莫若待之以巧計、免其眾多、遇有戰事、附合我敵、攻我離國而去、
11於是立督工者以轄之、強以力役磨折之、為法老比東蘭塞二城、為府庫、
12但愈磨折之、彼愈繁盛、致伊及人為以色列人甚憂忿、
13嚴督以色列人作苦役、
14使之辛勞工作、合土陶瓦、力田劬勞、艱苦其生、凡所使之役、無不以嚴、○
收生嫗存留男孩
15 希伯來族有收生者、一名施弗拉、一名普阿
16伊及王命之曰、爾為希伯來婦收生、見其所產、若為男則殺之、女則存焉、
17收生者畏天主、不遵伊及王命、竟存男、
18伊及王召收生者曰、爾如是以行、存男何為、
19收生者告法老曰、希伯來婦甚健、與伊及婦異、收生者未至、子已產矣、
20緣此天主施恩於收生者、以色列民生育眾多、極其強大、
21因收生者畏天主、故天主使其後裔昌熾、或作天主即為其成立家族
法老命溺男孩於河
22 法老命其民曰、以色列生男、當投於河、女則全其命、