Aa
米迦勒捍衛以色列
1斯時也、護衛爾民之大君米迦勒將興、亦有大難、自有國以來、迄於是日、未之有也、其時爾民之中、凡名錄於册者、必蒙拯救、
名錄於册者必蒙拯救
2長眠於塵土者、多有復醒、得永生者有之、蒙羞而受永辱者有之、
3智者輝煌、若穹蒼之光耀、使多人歸義者、若星宿之明朗、永久弗替、
4但以理歟、爾其封此言、鈐此書、以待末期、將有多人往來、世人增其識見、○
5但以理視之、見又有二使、一立河之此岸、一立河之彼岸、
6其一問河上衣枲衣者曰、此奇異之事、何時始畢、
7我聞河上衣枲衣者、向天舉左右手、指永生者而誓曰、必歷一載二載半載、迨摧聖民之權已盡、則諸事畢焉、
8我聞而不悟、則曰、我主歟、此事之終局若何、
命鈐封預言至於末期
9曰、但以理歟、爾其往哉、因斯言封而鈐之、以俟末期、
10將有多人自潔而白、以得試鍊、惟惡人仍行惡、惡者不悟此、智者則悟焉、
11自去日獻之祭、置殘賊可惡之物時、必歷一千二百九十日、
12凡待至一千三百三十五日者、其人福矣、
13爾其往哉、以待終期、爾將安息、末日既屆、立於爾業、