Aa
主欲降蝗災火災先知亞摩斯禱主主回厥意因而弗降
1主天主以一事示我於異象中、人為王刈草之後、草又萌芽、草始萌芽、主使蝗至、
2蝗既食盡國中之草、我曰、求主天主赦宥、雅各已衰微、焉能得立、
3主乃回厥志曰、此災可免、
4主天主復以一事示我於異象中、主天主使火罰民、火使大淵悉涸、並焚燬田畝、
5我曰、求主天主中止、雅各已衰微、焉能得立、
6主天主乃回厥志曰、此災亦可免、
主示以準繩言必絜準繩加懲罰
7主復以一事示我於異象中、有一墻、循準繩而建、主執準繩、立於其上、
8主謂我曰亞摩斯、爾觀何物、我曰、準繩、主曰、我將設準繩在我民以色列中、我不復寛宥之、
9以撒之邱壇必傾圮、以色列之聖所必荒蕪、我將興、以刃擊擊或作誅殺耶羅波安之家、
亞瑪謝誣控亞摩斯
10 伯特利之祭司亞瑪謝、遣人詣以色列耶羅波安曰、亞摩斯以色列族中、圖謀以叛王、國不能當其諸言、
11亞摩斯如此云、耶羅吧安必死於刃、以色列必被擄掠、離其故土、
12亞瑪謝亞摩斯曰、先見歟、可遁於猶大、在彼可述預言以得餬口、
13伯特利勿復述預言、蓋此乃王之聖所、為王宮殿之處、蓋此乃王之聖所為王宮殿之處或作蓋此有王之宮殿為王建都之處
亞摩斯自言奉召言未來事
14 亞摩斯亞瑪謝曰、我非先知、亦非先知之子、子或作弟子我乃牧者、摘野無花果野無花果或作桑葚者、
15我守群羊、主選我、原文作主由群羊後選我主又命我曰、往哉、述預言於我民以色列人眾、
預言亞瑪謝必受災罰
16亞瑪謝告我亞摩斯曰、勿為以色列述預言、勿向以撒家發言以警之、今爾聽主言、
17主曰、爾妻將為妓於城中、爾之子女、殞亡於刃、爾之田畝、以繩量度分予人、爾必死於不潔之地、以色列必被擄掠、離其故土、