Aa
亞麼士預示上帝必罰亞蘭罪
1 猶大烏西亞以色列約轄耶羅破暗時地震、前二年、提哥亞眾牧中、有亞麼士得默示、言以色列民之事、曰、
2在彼邑、耶路撒冷耶和華降命、其聲叱咤、牧場寂寞、加密山巔荒蕪、
3耶和華曰、大馬色人犯罪、至三至四、更以鐵器擊基列民人、故我必罰其罪、
4火焚哈泄家、燬便哈達之宮殿。
5又曰、我將破大馬色之關、誅必甲亞文之居民、戮伯埃田之執政、遷亞蘭人於地。
必罰非利士罪
6 耶和華又曰、迦薩人犯罪、至三至四、且虜民甚眾、鬻於以東、我必罰其罪、
7火焚迦薩城垣、燬其宮殿。
8又曰、我必滅亞實突之居民、絕亞實基倫之執政、降罰於以革倫、使非利士人淪胥以亡。
必罰推羅罪
9 耶和華又曰、推羅犯罪、至三至四、更以俘囚、鬻於以東、不念舊約、以修和好、故我必罰其罪、
10火焚推羅城垣、燬其宮殿。
必罰以東罪
11 耶和華又曰、以東犯罪、至三至四、更逐兄弟、擊之以刃、絕無矜憫、挾怨傷人、藏怒不已、故我必罰其罪、
12火焚提慢、燬破斯喇之殿。
必罰亞捫罪
13 耶和華又曰、亞捫1:13 編註:「亞捫」原影像本為「亞捫犯罪、至三至四、更刳剔基列之孕婦、恢廓土壤、故我必罰其罪、
14火焚喇巴城垣、燬其宮殿、戰鬥之日、大聲疾呼、勢若狂飆驟起、
15君王見虜、牧伯為俘、我耶和華已言之矣。