Aa
大闢服非利士人與摩押人
1嗣後大闢非利士人敗之、取米的安馬
2又擊摩押、使其人伏地、以繩量度、區之為三、死亡者二、生存者一、由是摩押人服役於大闢、而進貢焉。
敗哈大底泄與亞蘭人
3 大闢百辣河、欲得其地、則擊鎖巴哩合哈大底泄
4擄馬乘一千七百、步卒二萬、斷其馬筋、所存者惟駟一百。
5大馬色亞蘭人至、欲助鎖巴王、哈大底泄大闢殺之、約二萬二千。
6大闢遣兵戍大馬色、於是亞蘭人為大闢僕、而進貢。大闢不論所往、得耶和華祐。
7哈大底泄僕眾、各執金干、大闢奪之、攜至耶路撒冷
8庇大8:8 或曰底巴庇羅太8:8 或曰郡二邑、屬於哈大底泄大闢取其銅、不可勝數。○
哈末王陀以遣子約蘭詣大闢賀勝饋禮
9-10哈末陀以哈大底泄戰、今聞大闢已擊其軍旅、則遣子約蘭8:9-10 或曰哈多蘭攜金銀銅器、往見大闢王、慶賀而祝之。
大闢以所得之物獻於上帝
11 大闢王取器、與降國所進之金銀、俱獻於耶和華
12所伐者亞蘭摩押亞捫族、非利士人、亞馬力人、鎖巴王、哩合哈大底泄、盡獲其貨財以獻。
設防以東
13 大闢谷、殺以東人一萬八千、播揚其名、然後旋軍、
14遣兵戍以東、而以東人咸為大闢僕、大闢不論所往、得耶和華祐。
歷舉大闢諸臣
15 大闢治理以色列、秉公行義於民間。
16西魯雅約押為軍長、亞希律約沙法為史官。
17亞希突撒督、與亞庇亞塔亞希米勒為祭司、西勑亞職繕寫。
18耶何耶大庇拿雅統轄劊役皂隸、大闢眾子咸為牧伯。