Aa
暗嫩私戀大馬從友約拿撻之計佯病致大馬於己前強污之
1 大闢押沙龍有妹、色殊艶麗、名曰大馬、見愛於異母兄暗嫩
2大馬尚屬處子、暗嫩戀慕情殷、意欲得之、以為甚難、至於患疾。
3大闢兄、示米亞約拿撻狡人也、與暗嫩為友、問之曰、爾為王子、日益憔悴、果何故與、請明告我。
4暗嫩曰、押沙龍之妹大馬、我所屬意。
5約拿撻曰、爾佯為遘病、委頓床笫、父來問時、則求之曰、容我妹大馬至此、於我前備餚、親授於我、俾我饜飫。
6暗嫩遂寢、佯遘疾病、王至詢其安否。暗嫩曰、竊有所請、容妹大馬至此、備二餅於我前、親授我食。
7大闢遣使召大馬曰、可詣爾兄暗嫩室、為之烹飪。
8大馬既至、見兄暗嫩寢於室、取濕麵摶之、作餅煎熬、為其目擊、
9以釜傾於其前。暗嫩不欲食、謂侍從曰、爾姑退。於是從人悉退。
10大馬曰、可攜所製、入於寢室、親授於我、俾我食焉。大馬取所作之餅、入以與其兄、
11既入、暗嫩摟之、曰、我妹與我偕寢。
12曰、兄毋辱我、毋妄行、在以色列族中不可為此、
13若然、何以掩我之羞、爾於以色列族中必為頑嚚。若告於王、王必聽從、使我于歸於爾。
14暗嫩弗聽、強污其妹、與之偕寢。
後甚惡之命人逐之出
15其後憾之甚、其憾之情較愛之情尤切。遂告之曰、起、往哉。
16曰、爾遣我去、較前所行、愈為不善。暗嫩弗聽、
17召僕役曰、盍驅之出、出則上楗。
18僕如其言。王女處室、常衣彩衣、大馬亦嘗衣此、
19今裂之、蒙灰於首、按手其上、且行且哭。
大馬兄押沙龍接大馬歸己家暗思復仇
20其兄押沙龍問曰、爾兄暗嫩嘗與爾偕乎。我妹勿語、毋以為意、彼乃爾兄。於是大馬在兄押沙龍家獨處。
21大闢王聞此、怒甚。
22押沙龍銜憾暗嫩、因辱其妹、不與之交一語、以辨曲直。
押沙龍計殺暗嫩以復前仇
23越二年、押沙龍以法蓮山麓之巴勒哈索、僱人剪羊毛、請王之眾子偕往。
24覲王曰、臣僕僱人往剪羊毛、請王及群臣與我偕行。
25王曰、我子、毋庸群去、恐費過奢。押沙龍強請之、亦不允、第為之祝嘏。
26押沙龍曰、如爾不往、則兄暗嫩可偕我往、請爾俯允。王曰、彼往曷故。
27押沙龍強求而允。暗嫩與諸子偕往。
28押沙龍預囑其僕曰、待暗嫩飲酒已酣、我曰擊暗嫩、則殺之無畏、我既令爾、當強乃志、毋忝英武。
29僕遵命以行。於是王之眾子起、各乘其驢而遁。
大闢聞之甚憂
30在途間未至、或告大闢曰、王之眾子、盡為押沙龍所殺、靡有孑遺。
31王遂裂衣仆地、臣僕裂衣侍立。
32大闢兄、示米亞約拿撻曰、王之眾子、毋意其皆死、見殺者惟暗嫩一人、蓋彼辱其妹、自此日迄今、押沙龍欲殺之、其意已決。
33我主我王、勿謂眾子已死而傷其心、蓋死者惟暗嫩耳。
34押沙龍遁。戍城之卒迴顧、眾人沿山而至。
35約拿撻告王曰、王之眾子至矣、應臣僕所言。
36言既竟、王之眾子至、大聲而哭、王與臣僕、咸哭甚哀。
押沙龍遁投其述王達買
37 押沙龍遁於其述王、亞米忽達買所。大闢思子懷憂、靡日或已。
38押沙龍其述、歷至三年。
39大闢王見暗嫩已死、漸釋其哀、欲見押沙龍、時為思念。